ACT og FACT

ACT og FACT er behandlingsmodeller som skal gi helhetlige, koordinerte og oppsøkende tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Mange personer sliter på flere områder i livet samtidig og har lite utbytte av det ordinære behandlingstilbudet. I tillegg er det slik at ulike etater og tjenester sitter på forskjellig kompetanse. Ved å koordinere ulike hjelpetiltak og møte brukeren på deres arena, vil man i større grad kunne gi god og virksom behandling til disse brukerne.

Hva er ACT?

  • ACT står for Assertive Community Treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også rusmiddelproblemer.
  • ACT er spesielt rettet mot personer som ikke har nytte av de ordinære behandlingstilbudene i kommunen og spesialisthelsetjenesten. ACT-oppfølging tar sikte på å møte brukere hjemme eller andre steder i deres vanlige miljø.
  • ACT-team er tverrfaglige og har ansvar for både helserelaterte og sosiale behov, og teamet skal etter modellen være sammensatt av fagpersoner fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen. Brukere tilbys hjelp på ulike områder, der det overordnede målet er bedret livskvalitet og fungering i samfunnet.
  • Oppfølgingen foregår som regel over flere år.

Hva er FACT?

  • FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling, og er en videreutvikling av ACT.
  • I FACT-modellen endres omfanget av hjelp og tjenester fleksibelt etter brukerens aktuelle situasjon og behov. På denne måten kan en større gruppe brukere tilbys hjelp, fordi graden av intensitet i oppfølgingen varierer etter brukerens behov.
  • I FACT-modellen bestemmes målgruppen i større grad av funksjonsnivå fremfor diagnosegruppe, og omfavner slik i mange tilfeller en bredere målgruppe enn ACT-modellen.

Hvordan fungerer det?

ACT- og FACT-teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Teamene gir alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig.

Modellen er utprøvd i mange land med gode resultater for målgruppen – også i Norge. Kommunene og spesialisthelsetjenesten samarbeider tett i både ACT- og FACT-teamene, og behandlingsfilosofien i denne type oppsøkende virksomhet er å ha fokus på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet.

Hva kan KORUS bidra med?

KORUS samarbeider med Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid (NAPHA) for å lære opp og veilede kommunehelsetjenesten i ACT/ FACT-modellen, med mål om at modellen tas i bruk i flere kommuner.

NAPHA har ansvaret for den grunnleggende opplæringen, og KORUS har ansvar for videre veiledning av kommunene.

Videre deltar KORUS i regionale nettverk for ACT/FACT-team sammen med Statsforvalteren, RVTS, NAPHA, NKROP og ulike helseforetak, og vi skal være en aktiv samarbeidspart i implementeringsarbeid og utviklingsarbeid knyttet til ACT/FACT-team.

Ansatte

Kontakt en ansatt i ditt lokale KORUS for mer informasjon om ACT og FACT: