FACT Ung

FACT Ung er et oppsøkende og tverrfaglig behandlingsteam for unge mennesker med sammensatte behov og komplekse utfordringer.

FACT Ung er en tilpasning av FACT-modellen og retter seg mot unge mellom 12 og 25 år. I likhet med ACT og FACT, er også FACT Ung et oppsøkende, koordinert og tverrfaglig sammensatt team bestående av ansatte fra spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Et av de viktigste elementene i FACT Ung er oppsøkende arbeid på ungdommens arena og på deres premisser. FACT Ung er recovery-orientert og behandlingen skal bygge på ungdommens ønsker, ressurser og behov. Den unge skal gis integrert behandling over tid.  

I FACT Ung teamet møter ungdom og familien både spesialister og behandlere med kompetanse innen helse og sosialfag, psykiatri, psykologi, familiearbeid, rus/avhengighet, arbeid- og utdanning og erfaringskompetanse.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen til FACT Ung-teamene er unge mennesker med sammensatte vansker og alvorlig funksjonssvikt innenfor områder som psykisk helse, skole, jobb, nettverk, familie, rus, kriminalitet, seksualitet og avhengighet, og hvor en antar at det er behov for langvarig innsats fra flere tjenester.

Dersom ungdommen kan få et tilstrekkelig tilbud fra eksisterende tjenester er ikke vedkommende i målgruppen for FACT Ung.

Hva kan KORUS bidra med?

KORUS kan bidra i regionale nettverk for FACT Ung-team sammen med RBUP/RKBU, Statsforvalteren, RVTS, NAPHA, NKROP og ulike helseforetak. KORUS kan gi veiledning og undervisning på rusfaglige tema på forespørsel og ved kapasitet.

NAPHA har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å koordinere den samlede implementeringsstøtten til FACT Ung- team, og det er opprettet et Nasjonalt implementeringsteam (NIT) som skal veilede team i forprosjekt og i implementering av FACT-modellen. KORUS Oslo sitter i Nasjonalt Fidelityteam, som skal gjennomføre fidelity-målinger etter første og tredje år.

Tilbud fra KORUS om veiledning i modellen og implementeringsstøtte til teamene vil variere mellom de ulike regionene.

Ta kontakt med ditt regionale KORUS for mer informasjon.

Ansatte

Kontakt en ansatt i ditt lokale KORUS for mer informasjon om FACT Ung: