Velkommen til KORUS Bergen.

Vi er ett av syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. Vi bistår kommuner og spesialisthelsetjenesten i Vestland fylke med kompetanse, organisering og kvalitetsutvikling av rusfaglige tjenester og tiltak.

Samfunnsoppdraget vårt er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet innen folkehelsearbeid/rusmiddelforebygging, tidlig innsats og rusbehandling. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og i noen grad spesialisthelsetjenesten.

Vi skal vektlegge samarbeid og samordning med andre kompetansesentre og relevante fagmiljøer. Det er fastsatt et felles samfunnsoppdrag for flere sentre på rus- og psykisk helseområdet. 

KORUS finansieres gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet og vi er organisert som en seksjon i Avdelig for rusmedisin ved Haukeland Universitetssykehus i Helse Bergen.

Aktuelle kurs fra KORUS Bergen

Se alle våre kurs

Aktuelt i KORUS Bergen

Se alle artikler fra KORUS Bergen

Se alle artikler fra KORUS Bergen

Ansatte i KORUS Bergen

Kontakt oss. Vi bistår bistår med fagekspertise og foredragsholdere.

  • KORUS Bergen
  • Ring direkte til den medarbeideren du ønsker å snakke med fra listen over.
  • korus@helse-bergen.no
  • Besøksadresse
  • Kanalveien 5
  • 5068 Bergen