Fagområdene ved KORUS Stavanger

Fagområdene ved de ulike KORUSene er noe ulike. Her ser du hva vi tilbyr i region Stavanger.

To kvinner sitter foran en plakat hvor det står "Tidlig Inn".
Maren Løvås og Marte Kristin Helle er to av de ansatte i Stavanger. Her er de under et av våre kurs i våre kurslokaler.

Tidlig innsats

Tidlig innsats betyr å handle så tidlig som mulig når en er bekymret for et annet menneske. Formålet er å yte best mulig hjelp til voksne og barn så tidlig som mulig. Målet er å hindre at begynnende problemer får vokse seg store og dermed bli vanskeligere å håndtere.

Dette jobber vi med innen tidlig innsats:

Rusforebygging og folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. 

KORUS Stavanger bidrar til at rusforebygging i det kommunale folkehelsearbeidet baseres på systematisk kunnskap om rusmiddelsituasjonen og kunnskap om årsakssammenhenger. Samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune skal også bidra til at kommunene iverksetter kunnskapsbaserte strategier og tiltak.

Dette jobber vi med innen rusforebygging og folkehelse:

Rusarbeid

Hovedoppgaver for KORUS Stavanger innen rusarbeid er å være pådriver og tilrettelegger for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller for de lokale tjenestene, bidra til helhetlige tjenester der de kommunale tjenestene er bærebjelken, i tillegg til å samarbeide med, og samordne, innsatsen for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten med fylkesmannsembetene.

Dette jobber vi med innen rusarbeid:

Publisert: 2. mar. 2023