Rådgivende enheter for russaker

Alle kommuner skal ha en rådgivende enhet for russaker. KORUS kan bistå din kommune med etablering, utvikling og organisering av tilbudet.

1. juli 2022 ble det obligatorisk for alle kommuner å ha en rådgivende enhet for russaker. Disse enhetene skal ta imot mennesker som får oppmøteplikt som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker knyttet til bruk og besittelse av narkotika.

Målgruppen for enhetene er personer som ikke er rusmiddelavhengige eller har en kjent rusmiddelproblematikk, og det er forventet at det hovedsakelig er ungdom eller unge voksne som blir henvist til enhetene.

KORUS spiller en sentral rolle knyttet til etablering, utvikling og faglig støtte, og har laget en egen rapport om temaet. Rapporten diskuterer kunnskapsgrunnlaget knyttet til psykisk helse og rusbruk blant ungdom, bruk av rusmiddeltesting, mulig organisering av rådgivende enheter og innholdet i en samtale.

Her anbefales det blant annet å:

  • Utvikle kompetanse på å formidle faktabasert informasjon om rusmidler
  • Etablere rådgivningssamtaler basert på Motiverende samtale
  • Sørge for flerfaglig kompetanse, inkludert brukerkompetanse

Kompetansehevende tiltak

KORUS har i dag flere verktøy og innsatser som kan være nyttige i arbeidet med rådgivende enheter i russaker. Det inkluderer tilbud som Tidlig inn, kunnskapsgrunnlag fra Ungdata, Hurtig kartlegging og handling (HKH) og Føre Var, samtaleteknikker fra Motiverende samtale og verktøy som Kjentmann og FACT.

På sikt kan det også bli aktuelt å utvikle kompetansehevende materiell spesielt rettet mot fagpersoner i enhetene.

Last ned rapporten her

Ansatte