Rus og psykisk helse (ROP)

ROP er en betegnelse man bruker for personer som har samtidige rus- og alvorlige psykiske lidelser. Med alvorlig psykisk lidelse mener man blant annet psykoselidelser og bipolar lidelse, men det kan også omfatte alvorlige personlighetsforstyrrelser og mindre alvorlige psykiske lidelser som medfører omfattende funksjonssvikt.

Hvorfor er ROP-forløp viktig?

Rus og psykiske lidelser påvirker hverandre gjensidig og har store konsekvenser for funksjonsnivå og livskvalitet. Pasienter med ROP lidelser har derfor behov for behandling både fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Pasienter med ROP lidelser har ofte utfordringer også på mange andre områder i livet, som fysiske helseproblemer, problemer knyttet til utdanning, arbeid, økonomi og sosial tilpassing. De trenger derfor ofte samtidig oppfølging også fra andre etater. Dette kan blant annet omfatte kommunen og NAV. I et ROP-forløp tar man sikte på å sørge for at denne pasientgruppen sikres helhetlige og koordinerte behandlingsforløp og tjenester på tvers av ulike etater.

Hvordan få til ROP-forløp i praksis?

ROP-forløp krever gjensidig forpliktende koordinering og samhandling mellom ulike etater og tjenester.

Det må utvikles konkrete planer og avtaler mellom brukeren og hjelpeapparatet der det går tydelig frem hva som er ansvaret for de forskjellige aktuelle etatene. Dette krever regelmessige møter mellom de ulike etatene og brukeren.

En etat må ha ansvar for å koordinere tjenester og påse at man følger de ulike planene og eventuelt justerer disse. Som regel er det NAV eller kommunen som har koordineringsansvar.

Hva kan KORUS Bergen bistå med?

Vi har fått i oppdrag å bistå og veilede kommunen, rushelsetjenesten, psykisk helsevern og NAV i å etablere og opprettholde gode ROP-forløp i henhold til Nasjonal veileder for personer med samtidige rusmiddelproblemer og alvorlig psykisk lidelse (ROP).

Vi driver læringsnettverk for fagpersoner som er møter ROP-pasienter i sin arbeidshverdag. I læringsnettverk møtes en fast gruppe 4 ganger i året over 2 år. Vi planlegger opprettelse av 2 nye læringsnettverk i Vestland fylke fra våren 2020, ett i Vestland sør og ett i Vestland nord. Vi kan også tilby mer spesifikk veiledning og konsultasjon ved behov.

Relevante nasjonale veilderere og retningslinjer finner du her:

Nasjonal faglig retningslinje (ROP)

Sammen om mestring - veileder i lokalt helsearbeid

Ta gjerne kontakt med oss.