Situasjon – Analyse – Tiltak (SAT)

SAT er kartleggings- og analyseverktøy. Målet med SAT er å hjelpe tjenester med å få bedre innsikt og spisse innsatsen på ulike nivåer.

En SAT-rapport gir et godt grunnlag for å kunne prioritere innsatsen til tjenesten.

Når kan man gjøre en SAT?

  • Når man har registrert endringer i et miljø eller i en målgruppe over tid
  • Når man ønsker å kartlegge et område, eller når man har observert et fenomen som man ønsker å gå i dybden på
  • Når man trenger å få en bedre oversikt for å prioritere og spisse sin egen innsats

- SAT er et fint verktøy, og det er realistisk å få det til. Det gir en annen type faglig tyngde, man får fakta på bordet, og får systematisert det. Det blir lettere å finne riktige tiltak. Anna Stenersen, Utekontakten i bydel Nordstrand.

Hvordan gjennomføre en SAT?

Prosessen består av syv trinn, og bunner ut i en tiltaksplan og en rapport. Relevante samarbeidspartnere, målgruppen og lokalmiljøet inviteres inn til strukturerte møter.

Informasjon fra disse møtene suppleres med data fra statistikk (gjerne innhentet fra eget dokumentasjonsverktøy), forskning, rapporter og planverk.

Dataene analyseres og danner grunnlaget for en tiltaksplan. Tiltakene som foreslås skal være relatert til tjenestens mandat, ha basis i evidensinformert praksis, og de bør være på universelt, selektivt og indikativt nivå. Alle funnene oppsummeres i en sluttrapport som inkluderer tiltaksplanen.

Verktøyet egner seg godt for mindre team eller tjenester, fordi det ikke er så ressurskrevende å gjennomføre en slik kartlegging.

Som et utgangspunkt kan man tenke at kartleggingsteamet består av 3-6 personer og at prosessen tar 3-4 måneder å gjennomføre.

- Samarbeidspartnere forsto bedre hvordan vi jobbet og hvilken verdi tjenesten kunne ha. David Taylor, Utekontakten i Asker.

Opplæring og informasjon

For å gjennomføre en SAT må tjenesten selv ønske å jobbe med en kartlegging. Det er også avgjørende med støtte fra ledelsen, forankring i kommunal ledelse knyttet til problemstillingen er et viktig utgangspunkt.

Dersom dette er på plass, tar dere kontakt med kompetansesenteret i deres region for å høre om dette senteret har SAT-veileder og kapasitet, og om SAT kan passe for tjenesten og problemstillingen dere ønsker å se nærmere på. Av og til kan metoden HKH passe bedre. Opplæringen består av flere møtepunkter med veileder fra KORUS, og kan legges opp ut fra tjenestens behov i samråd med veilederen.

- Lesing av andre SAT’er hjalp til for å forstå hvordan det skulle se ut og gangen i det hele. Tore Møller, Utekontakten i Gamle Oslo.

Les mer om SAT-prosessens 7 trinn:

Les mer om SAT eller last ned opplæringsmateriell her.

Ansatte

Ta kontakt med ditt lokale KORUS for å høre om de tilbyr opplæring i SAT.