Trinn 6. Planlegge tiltak

Når tiltak skal planlegges er det ønskelig at tjenesten som gjennomfører SAT-en styrer mot en mer kunnskapsbasert praksis. Dette innebærer en kombinasjon av forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap.

I planleggingen bør man ha med seg tjenestens mandat, da dette er utslagsgivende for tiltakene. Eventuelt må man vite at det er rom for å forhandle på mandatet, eller at man jobber i en tjeneste hvor det er en fleksibilitet til å tilpasse seg ut i fra målgruppens behov. Tjenesten som er ansvarlig for SAT-en, kan bare ta ansvaret for å gjennomføre tiltak som ligger til egen tjenestens mandat. I denne delen av prosessen bør derfor andre som har vært involverte i kartleggingen inviteres inn til en diskusjon om funnene og rapporten som skal skrives. Tiltaksplanen bør bestå av tiltak i egen tjeneste, samt felles tiltak med andre ansvarlige personer og/eller tjenester. Tiltakene som planlegges bør være basert på funnene fra datainnsamlingen.

SAT-prosess trinn 6

Denne delen av prosessen innebærer å fylle ut tiltaksplanen (eksemplene i skjemaet er hentet fra Askers SAT-rapport Fellesskap – utenforskap, 2018). Her skal dere fylle ut de ulike målene, hva som er tiltaket, på hvilket forebyggende nivå tiltaket befinner seg og hvem som er ansvarlig; er det tjenesten selv, andre tjenester eller er det et felles ansvar? Fyll også ut oppstart og varighet av tiltaket, samt når det skal evalueres.

Obs! Eksemplene i skjemaet må fjernes før dere fyller inn egne tiltak.