Ungdomsmedvirkning

Å sette i gang tiltak rettet mot ungdom uten å involvere ungdommen selv er i de fleste tilfeller dømt til å mislykkes. Men hvordan kan du gå fram for å få det til? Her er våre råd:

Ungdommens stemme er viktig å ta hensyn til når resultatene fra Ungdata-undersøkelsen skal drøftes, tolkes og analyseres. Deres blikk er også avgjørende for at tiltak og satsinger skal bli treffsikre og vellykkede. Derfor oppfordrer KORUS kommuner som gjennomfører undersøkelsen til å involvere ungdom i alle ledd og i alle stadier av prosessen.

Viktige innspill

Vi vet at involvering fører til økt engasjement og svarprosent, og at ungdommen selv kan bidra med viktige innspill og avgjørende forståelse knyttet til tolkning av resultatene. I tillegg er det ungdom selv som best vet hva som må til for at for eksempel en ny møteplass skal bli en suksess.

Det finnes ulike måter å sørge for involvering på, men ingen bestemt fasit. Aller viktigst er det å gjøre seg godt kjent lokalt og få oversikt over hvilke mulige medvirkningsarenaer som finnes for ungdom. Kontakt det lokale ungdomsrådet, inviter frivillige organisasjoner, snakk med representanter for idrettslaget, engasjer elevrådet og jobb for å få kontakt både med ungdom som har en aktiv fritid og de som ikke benytter seg av tilbudene som allerede eksisterer.

Skap engasjement

Lag gjerne en arbeidsgruppe og involver ungdommen i den. Der kan de for eksempel bidra med å skape engasjement, drive informasjonsarbeid på skolene og i lokalmiljøet, komme med innspill til aktuelle tilleggsspørsmål og sørge for at både ungdom og voksne forstår verdien av resultatene som kommer fram i undersøkelsen.

Når undersøkelsen er gjennomført, kan arbeidsgruppen bidra med formidling og tolkning av resultatene og dele dette med representanter for kommunestyret, foreldre og elever, lærere, rektorer eller andre som har nytte av denne kunnskapen. Ungdom bør i tillegg være med i planlegging av større arrangementer, bli involvert når eventuelle forebyggende og helsefremmende tiltak skal iverksettes og være representert når pressen tar kontakt for å diskutere resultatene.

KORUS har god erfaring med ungdomsinvolvering og kan bidra med hjelp, råd og veiledning til hvordan din kommune kan gå fram for å sikre dette.

Tips og råd
  • Involver ungdomsrådet i kommunen
  • Involver elevrådene på skolene
  • Inviter til samlinger med skoler og elever
  • Kontakt lokale ungdomsklubber, idretten og frivilligheten

Aktuelle saker