Program for folkehelsearbeid

Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema i Program for folkehelsearbeid. KORUS kan bistå din kommune med støtte til kunnskapsgrunnlag, medvirkningsprosesser, tiltaksutvikling og evaluering.

Lokalsamfunnet har stor betydning for barn og unges psykiske helse og livskvalitet. De styrkene og ressursene vi utvikler i et godt lokalsamfunn tar vi med oss videre i livet.

Å skape gode oppvekstsvilkår og gode rammer for barn og unges oppvekst og utvikling er en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Mye godt arbeid gjøres allerede, men kommunene mangler kunnskap og informasjon om effektive tiltak.

Fremme befolkningens helse og livskvalitet

Helsedirektoratet satt i 2017 i gang en tiårig satsing på kommunalt folkehelsearbeid.

Målet med satsingen er å:

  • Styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet
  • Skape gode oppvekstsvilkår og gode rammer for barn og unges oppvekst og utvikling
  • Forebygge og begrense alkohol- og annen rusbruk

Slik kan vi hjelpe

KORUS har fått i oppgave å medvirke for eksempel ved å delta i samarbeidsorganene der fylkeskommunen har fått tilskuddsmidler til utvikling av tiltak. Vi bistår med støtte til kunnskapsgrunnlag, medvirkningsprosesser, tiltaksutvikling og evaluering.

Ungdata og Ungdata junior er eksempler på relevante kunnskapskilder som kan danne grunnlaget for tiltaksutvikling. KORUS kan også bistå i arbeidet med å kartlegge utfordringer og jobbe frem forslag til tiltak ved hjelp av kartleggingsverktøyet Hurtig kartlegging og handling (HKH).

Ansatte

Kontakt en ansatt i ditt lokale KORUS for mer informasjon om folkehelsearbeid: