Kurs på bestilling: Tidlig innsats gravide

Innenfor fagområdet Tidlig innsats gravide, tilbyr KORUS dagskurs om juridiske temaer.

Kursinnhold:

Kurset belyser juridiske problemstillinger og tverrfaglig samarbeid, overfor gravide, sped- og småbarnsfamilier, med vansker knyttet til rus, psykisk helse og vold. På kurset vil du lære mer om:

  • Reglene for taushetsplikt, opplysningsplikt, meldeplikt og avvergelsesplikt, og lovgrunnlagets begrensninger og muligheter
  • Samtykkearbeid og regler knyttet til samtykke på vegne av barn
  • Aktuelt lovverk, retningslinjer og forskrifter: barnevernsloven, barnekonvensjonen, svangerskapsretningslinjens tematisering av vold, LAR-forskriften og LAR-gravide-retningslinjen, helsepersonelloven, helse- og omsorgstjenesteloven (HOL) og delegert ansvar (mht §10-3).
  • Journalføring, hva skal i barnets journal, praksiseksempler, journalføring av kartleggingsresultater
  • Individuell- og familieplan, samt ansvarsgruppearbeid.
  • Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune, koordinatorfunksjoner

Varighet:

Dagskurs

Målgruppe:

Ledere og fagpersonell i kommunale tjenester: Helsesykepleiere, jordmødre, PPT, barnevern, fagpersoner på føde/barselklinikk og barneavdeling, BUP, DPS, TSB, statlig barne- og familievern og fastleger. Målgruppen er også andre fagpersoner som møter barn og familier i risiko, og familier med kompleks problematikk der samtidighetsprinsipp og strukturert samarbeid kreves.

Kontakt ditt regionale KORUS for mer informasjon