Den viktige samtalen

En av tre ungdommer i Oslo har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering og hele 10 prosent av jentene på videregående skole sier de har blitt presset eller tvunget til samleie eller andre seksuelle handlinger, viser tall fra Ungdata-undersøkelsen. Nå innføres et nytt samtaleverktøy som skal bidra til å gjøre det lettere å snakke om seksualitet.

Fride Behrentz Færevaag står utendørs i et bymiljø. Det er vår.
ETTERLENGTET VERKTØY: Konkrete verktøy for å snakke om skadelig seksuell adferd har ifølge prosjektleder Fride Behrentz Færevaag vært etterlengtet.

Samtaleverktøyet «Play it right» er utviklet for fagpersoner som jobber med barn og unge, og består av sju temabaserte kortstokker, håndbok og flere konkrete hjelpemidler som skal bidra til å gjøre det lettere å snakke om viktige sider knyttet til kropp, seksualitet og grensesetting. Hovedmålgruppen er ungdom og unge voksne mellom 12 og 25 år.

Behovet for å gjøre noe ble løftet fram da byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Velferdsetaten og KORUS Oslo presenterte Ungdata-tallene høsten 2021. Både Sentralt Ungdomsråd og elever fra flere videregående skoler reagerte kraftig på funnene knyttet til seksuell trakassering og etterspurte konkrete tiltak.

– Vi har over lengre tid sett at det er et behov for å gjøre noe rundt den bekymringsfulle utviklingen som omhandler skadelig seksuell atferd blant unge i Oslo. Med høye Ung i Oslo tall for 2021 fikk vi dette bekreftet. Derfor tok vi initiativ til å koordinere innsatsen ved å tilby ansatte i bydelene et samtaleverktøy for å snakke med barn og unge om skadelig seksuell adferd. Tilbakemeldingene fra bydelene har vært positive og et konkret verktøy for å snakke om skadelig seksuell adferd har vært etterlengtet, sier prosjektleder Fride Behrentz Færevaag, fra SaLTo-sekretariatet. SaLTo (Sammen lager vi et trygt Oslo) er et samarbeid om rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge, som koordineres i Oslo kommunes velferdsetat, der KORUS Oslo hører hjemme.

Play it right er utarbeidet av Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) og Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter (KRUS). SaLTo-sekretariatet har ansvar for å koordinere bruken av verktøyet i Oslo kommune.

Dette er saken

En av tre ungdommer i Oslo har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering det siste året, viser tall fra Ungdata-undersøkelsen. Til sammen sier 10 prosent av jentene på videregående skole og tre prosent av guttene at de har blitt presset eller tvunget til samleie eller andre seksuelle handlinger. For å gjøre noe med dette, har velferdsetaten, ved SaLTo- sekretariatet, tatt initiativ til å introdusere samtaleverktøyet Play it right i Oslo kommune. Verktøyet skal gjøre det lettere å snakke om skadelig seksuell adferd hos barn og unge. Arbeidet skjer i tett samarbeid med RVTS Øst som har vært med på å utvikle verktøyet.

Opplæring i alle bydeler

Samtlige bydeler har meldt at de ønsker å delta i prosjektet og få opplæring i bruk av verktøyet. Dette vil bli gjort gjennom digital opplæring og kursing, i tillegg til faste fagsamlinger som vil diskutere bruken av verktøyet og løfte fram temaer som omhandler skadelig seksuell adferd.

Hittil har ti bydeler og nesten 230 ansatte deltatt, fra skolehelsetjenesten og barnevernet til oppsøkende tjenester og større forebyggende enheter. Prosjektet vil bli evaluert innen utgangen av 2022, og det er i tillegg en målsetting å fortløpende hente inn tilbakemeldinger og erfaringer fra de som bruker verktøyet.

Fakta
  • Behovet for å gjøre noe knyttet til ungdom og seksuell helse ble løftet fram da byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Velferdsetaten og KORUS Oslo presenterte Ung i Oslo tallene høsten 2021.
  • I samarbeid med RVTS Øst, introduserte SaLTo-sekretariatet, et tverrfaglig nettverk som driver rus og kriminalforebyggende arbeid blant barn og unge, samtaleverktøyet Play it right.
  • For å få til en slik gjennomføring bør det settes av krefter til å koordinere innsatsen, for eksempel via SLT-koordinator eller andre som jobber med barn og unge. Tilbudet bør også ha forankring i en tjeneste.
  • Det anbefales samtidig å opprette et eget fagmiljø knyttet til satsingen og å sette av tid til opplæring og bistand knyttet til bruk av verktøyet og diskusjoner knyttet til spørsmål om skadelig seksuell adferd.
  • Les mer og ta i bruk verktøyet på nettsidene til RVTS Øst

Ansatte

Kontakt KORUS Oslo for mer informasjon

Publisert: 24. feb. 2023