Tall til tiltak

Ungdata-undersøkelsen er et unikt verktøy som gir kommunene et godt bilde av hvordan lokale barn og unge har det. Det er et nyttig utgangspunkt for å prioritere og utvikle satsinger innen oppvekst og folkehelse.

Det finnes et bredt spekter av områder vi vet betyr noe for livet til barn og ungdom. På mellomtrinnet (Ungdata junior) dukker det opp spørsmål om forhold til venner og familie, engasjement i fritidsaktiviteter, trivsel på skolen og i lokalmiljøet, livskvalitet og faktorer som påvirker både fysisk og psykisk helse. På ungdomstrinnet utvides undersøkelsen også til å ta for seg rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold.

Nettopp på grunn av denne bredden, kan resultatene være et veldig godt kunnskapsgrunnlag for å øke forståelsen for barn og ungdoms behov, iverksette forebyggende innsatser og utvikle lokale og nasjonale satsinger.

Fordi dette er en undersøkelse som har pågått siden 2010, med rundt en million deltakere til nå, er det også mulighet til å se nærmer på regionale og nasjonale variasjoner og trender over tid, og på den måten få større innsikt i hva som påvirker barn og unges helse.

Kunnskapsbaserte tiltak

Med utgangspunkt i tallene og analyse av disse, kan KORUS bidra med veiledning, hjelp til å se resultatene i sammenheng med andre kommunale data og på bakgrunn av dette gi råd knyttet til utvikling, implementering og iverksettelse av kunnskapsbaserte tiltak.

Vi har flere eksempler på godt utprøvde tiltak som har gitt resultater, og har et tett samarbeid med kompetansesentre innen vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), psykisk helse og barnevern (RKBU/RBUP).

KORUS er opptatt av viktigheten av å vurdere og utvikle aktuelle tiltak sammen med dem tiltakene skal treffe. Derfor bør tiltak og satsinger alltid drøftes i ungdomsråd, elevråd, fritidsklubber eller andre forum hvor man treffer barn og ungdom.

Tips og råd
  • Ungdata-undersøkelsen er et godt grunnlag for å utvikle og iverksette lokale og nasjonale tiltak og satsinger rettet mot ungdom.
  • Å se nærmere på lokale og regionale variasjoner og trender over tid, kan bidra til større innsikt i hva som påvirker barn og unges helse.
  • De unge selv bør involveres i alle ledd av prosessen knyttet til utvikling av tiltak, fra tolkning og forståelse av hva tallene betyr, til planlegging og iverksettelse av tiltak og satsinger.
  • Kontakt ditt lokale KORUS for bistand til analysearbeid og forståelse, implementering og iverksettelse av kunnskapsbaserte tiltak.