Brukererfaringsundersøkelsen

KORUS kartlegger hvordan personer med rusmiddelproblemer i hele Norge opplever de kommunale tjenestene de mottar. Svarene fra undersøkelsen bidrar til bedre tjenester.

Brukererfaringsundersøkelsen ble opprettet for å sikre reell brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet. Undersøkelsen er blitt gjennomført hvert andre år siden 2017. Her spørres brukerne om en rekke tema knyttet til hvordan de opplever hjelpen de får fra kommunen.

Spørsmålene dreier seg eksempelvis om:

  • Praktisk bistand knyttet til bolig, arbeid, økonomi og rusmestring
  • Tjenestenes tilgjengelighet
  • Brukermedvirkning
  • Oppfølging etter behandling
  • Involvering av pårørende

Brukererfaringsundersøkelsen består av to deler:

  • Kvantitativ del (nasjonal undersøkelse): Spørreundersøkelse blant brukerne i et representativt utvalg av norske kommuner.
  • Kvalitativ del: Dybdeintervju/fokusgruppeintervju med et begrenset antall informanter i strategisk utvalgte kommuner

Hvem får tilgang på resultatene?

  • Helsedirektoratet får rapport (ikke på kommunenivå) med oppsummering av resultatene og detaljerte funn fra kartleggingen
  • Rapporten gjøres tilgjengelig for allmenheten på Helsedirektoratets nettsider
  • Kommuner som har ti eller flere svar fra brukerne får rapport med egne resultater. Øvrige kommuner får tilgang på nasjonale/regionale rapporter etter kommunestørrelse.

Ansatte