Til deg som er pårørende

Er du berørt av andres rusmiddelbruk, eller er du en fagperson som ønsker å lære av pårørende? Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved KORUS midt har flere tilbud til deg.

Portrett av kvinne med stjerneskudd

Å være berørt av andres rusmiddelbruk kan være utfordrende å stå i alene. LMS har ulike tilbud som kan bidra til å gi deg kunnskap for å mestre hverdagen bedre. De ansatte ved LMS er opptatt av at hele familien skal bli sett, hørt og ivaretatt. De har et spesielt fokus på barn og unge.

Alle som er berørt av andres rusmiddelbruk er velkommen til LMS for veiledning og støtte. Tilbudene krever ingen henvisning og er gratis!

Om du ikke bor i Midt-Norge har de ansatte i LMS god oversikt over hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp.

Hva gjør Lærings- og mestringssenteret?
  • Vi arrangerer temakvelder, kurs og gruppeaktiviteter for pårørende i Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Vi gir pårørende til rusavhengige kunnskap for å leve med situasjonen og mestre hverdagen
  • Vi setter pårørendes behov på dagsorden
  • Vi inviterer fagfolk til dialogmøter med pårørende

Lærings- og mestringssenteret er en del av Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital.

Få oversikt over kommende pårørendetilbud i region midt her. Velg "KORUS midt" som region, og "Pårørende" som tema.

Våre tilbud

Individuelle samtaler

Vi har tilbud om individuelle støtte- og veiledningssamtaler. Samtalene kan tilpasses den pårørendes ønsker og behov - for eksempel kan samtalen gjennomføres mens vi går tur i naturen. 

Ingen henvisning er nødvendig. Ta kontakt med en av våre ansatte for mer informasjon og påmelding.

ROM

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende og fagpersoner innen psykisk helse og rus. Tilbudet er gratis, med enkel bevertning.

ROM er basert på et konsept utviklet av Voksne for Barn. Formålet er å få til best mulig samarbeid mellom fagfolk og de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. ROM skal også være et godt sted å møte andre som er i lignende situasjoner.

På ROM kommer fagpersoner som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære. Fagpersonene kommer fra ulike tjenestesteder.

ROM for alle

Dette er et tilbud til alle som er pårørende til noen med rusproblemer eller psykiske helseutfordringer.

ROM – med barnet i fokus

Foruten ordinære ROM arrangerer vi også egne ROM med barnet i fokus. (Den gode samtalen med foreldre når (eks-)partner har rusproblem).

ROM for ungdom og unge voksne 16-35 år

Vi har også et eget tilbud til ungdom og unge voksne som har foreldre, søsken eller andre i familien med utfordringer med rus eller psykisk helse.

Pårørendekurs

Dette er et kurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler. Kurset er gratis og går over fire kvelder. Pårørendekurs arrangeres både fysisk og digitalt. Ta kontakt med en av våre ansatte for informasjon om når neste kurs finner sted.

Tema fra tidligere kurskvelder:

  • Å være pårørende i ulike faser – reaksjoner, belastninger og behov
  • Muligheter og begrensninger i møte med hjelpeapparatet – pårørendes rettigheter
  • Rus i et familie- og generasjonsperspektiv
  • Sammenvevde og selvstendige liv

Sted: Både ROM og pårørendekurs arrangeres i lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3, bygg B (like ved Prix i Klostergata i Trondheim).

Videre lesning

Er du pårørende og ønsker informasjon om dine rettigheter? Er du fagperson og ønsker informasjon om dine plikter overfor pårørende? Se pårørendeveilederen til Helsedirektoratet.

Kommende pårørendearrangement

Ansatte i LMS