Ungdata samler fagfolk i Finnmark

I 2024 har 14 kommuner i Finnmark gjennomført Ungdataundersøkelsen på mellom- og ungdomstrinnet, samt i alle skolene på videregående nivå. I september skal resultatene presenteres på en fagsamling i regi av KORUS nord og vertskommunen Hammerfest.

En ung kvinne står og holder på en sykkel. Hun har på seg en knall gul jakke. Hun ser litt til venstre for kameraet og smiler bredt.
(Illustrasjonsfoto: iStock)

- Målet med samlingen er å inspirere kommunene til å utnytte resultatene fra Ungdata i sitt arbeid med barn og unge, sier Bente Evensen ved KORUS nord.

Dette betyr at totalt 5226 barn og unge i Finnmark har deltatt i undersøkelsen. Mer konkret var fordelingen 1850 barn fra mellomtrinnet, 1958 ungdommer fra ungdomstrinnet, samt 1418 fra videregående skolenivå, som alle svarte på Ungdata-undersøkelsen. Svarprosenten på ungdoms- og mellomtrinnet ble til slutt 80 prosent, og knapt 70 prosent på videregående skole.

- Denne gangen måtte vi jobbe litt ekstra med å få opp svarprosenten, spesielt på ungdoms- og videregående nivå. Men etter god hjelp av folkehelseleder i Finnmark fylkeskommune, ble svarprosenten like høy som tidligere år, sier Bente Evensen.

Kan gi nye tiltak

Resultatene fra undersøkelsen viser kommunene hvor skoen trykker og hva som er de største utfordringene blant barn og unge. Ved å bruke resultatene mer aktivt kan kommunene lettere sette i gang nye tiltak som kan skape positive endringsprosesser.

I Finnmark er det satt opp fagsamling for Ungdata først i Hammerfest i september, og i Karasjok i slutten av oktober.

Trude og Bente fra KORUS nord
VIL INSPIRERE: - Vi håper at disse fagsamlingene skal gi kommunene inspirasjon i sitt videre arbeid med barn og unge, sier seniorrådgiverne Trude Aalmen og Bente Evensen ved KORUS nord.

Samarbeider

De andre kompetansesentrene i Nord-Norge, RKBU og RVTS, som sammen med KORUS nord er medarrangør for samlingene, deltar med ulike innlegg fra sine fagområder på alle de fire fagsamlingene.

- Både RKBU nord og RVTS nord bistår kommunene i Nord-Norge med oppfølgingen av Ungdata-undersøkelsen. Dette både med å tolke og forstå utfordringsbildet som kommer fram gjennom resultatene, og med å foreslå ulike tiltak som kommunene kan møte utfordringene med. Det sier Trude Aalmen, seniorrådgiver ved KORUS nord.

Målgruppen for samlingen er ledere og ansatte som arbeider med barn og unge i Finnmarks-kommuner innen oppvekst/folkehelse/helse/planarbeid, ungdomsråd, politi, NAV etc.

- På fagsamlingene bidrar kommunene med flere innlegg fra praksisfeltet, der de presenterer mange spennende tiltak rettet mot barn og unge. Vi håper at disse fagsamlingene skal gi kommunene inspirasjon i sitt videre arbeid med barn og unge, sier Trude Aalmen.

Hun oppfordrer kommunene til å få med flest mulig kollegaer fra oppvekstfeltet til å delta på fagsamlingen. Dessuten minner hun om at KORUS nord arrangerer en lignende fagsamling først i Kåfjord 9. og 10. oktober, og så i Karasjok 29.-30. oktober 2024. Les mer om disse på vår kursportal.

Direktelink til Ungdata-fagsamling i Hammerfest

Ungdata

Ungdata er en bred levekårsundersøkelse, som gjennomføres hvert tredje år i kommuner og fylkeskommuner. Her svarer elever på mellom- og ungdomstrinn og i videregående trinn på spørsmål om hvordan de har det på skolen og i fritiden, forholdet til foreldrene, egen psykisk helse og bruk av ulike rusmidler.

På fagsamlingen settes det fokus på resultatene fra Finnmark, og tematikk om ungdoms levekår.

Følgende vil holde innlegg på Ungdatasamlingen:
  • KORUS nord - Kompetansesenter rus
  • SANKS - Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus
  • RKBU nord - regionalt kunnskapssenter for barn og unge
  • RVTS nord - regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
  • Hammerfest kommune
  • Nav Hammerfest
  • Båtsfjord kommune
  • Finnmark fylkeskommune

Kontakt

Publisert: 5. jul. 2024 Av: Carina Kaljord