Kunnskapsbehovet om gravide og rus er stort

Fagfolk vil vite mer om hvordan rusmidler påvirker fosteret, hva vi gjør når vi avdekker rusutfordringer, og hvordan vi skal snakke om rusbruk på en ivaretakende måte.

Gravid kvinne med rødvinsglass i hånden. iStock gjennom Velferdsetaten i Oslo kommune.
SKADELIG RUSMIDDEL: Alkohol er et langt mer skadelig rusmiddel for fosteret enn heroin, marihuana eller kokain.

"Gravide, rusmidler og pasientforløp - hva gjør vi?" var tittelen på fagdagen KORUS Oslo og Helseetaten holdt for 140 jordmødre, helsesykepleiere og andre fagfolk begynnelsen av desember.

Det har vært noe usikkerhet i tjenesteapparatet om hvordan man skal forstå pasientforløpet for gravide, og et behov for kompetanseheving på området. Det var derfor et uttalt mål å gi praktisk informasjon om hvilket tilbud som finnes for gravide og småbarnsforeldre. Vi ønsket i tillegg å gi kunnskap om hvordan rusmiddelbruk i svangerskapet påvirker barnets utvikling.

Vi trenger mer samhandling, og da må vi ha bedre kjennskap til hva de ulike tjenestene gjør, og veien inn til hjelp. Det er kanskje det viktigste som kan komme ut av slike fagdager, at noen tar opp telefonen og ringer neste gang de er usikre på hva de skal gjøre når bekymring oppstår.

Line Skaarud, KORUS Oslo, helsesykepleier og fagansvarlig for fagdagen.

Alkohol
Alkohol er det mest skadelige rusmiddelet for fosteret, samtidig kanskje det vi snakker minst om, sa Gro Løhaugen, nevropsykolog fra Regional kompetansetjeneste for barn og unge med medfødte russkader i Helse Sør-Øst.

- Slutter du med prevensjon, bør du slutte med alkohol, var et av budskapene hennes.

- En av årsakene til at barn blir utsatt for alkohol i svangerskapet er at mor ikke er kjent med risikoen det innebærer, at det kan ta tid før svangerskapet blir oppdaget, eller at mor har et problematisk forhold til alkohol og/eller andre rusmidler. Men ingen mamma utsetter med vilje sitt barn for risiko! Ruspåvirkning i svangerskapet er ikke ensbetydende med at du er en dårlig omsorgsperson.

Hvor er kvinnene med alkoholutfordringer?

Behandlingsapparatet møter primært kvinner i LAR, og etterlyser de gravide med alkoholutfordringer. I Norge blir det født mellom 60-120 barn med FAS. I tillegg kommer adoptivbarn. Barn kan få en suboptimal utvikling på grunn av mors alkoholinntak under svangerskap. Det kan bety lavere evne til selvregulering, eller lærevansker. Likevel henvises det svært få kvinner på grunn av bruk av alkohol i svangerskapet.

Tidlig inn

Tidlig inn er et opplæringsprogram om rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner som tilbys av KORUS i samarbeid med andre, og Line Skaarud presenterte dette på fagdagen. Hun fortalte om opplæring i kommunikasjonsferdigheter som motiverende samtale som gjøre det enklere å ta opp vanskelig spørsmål, og om opplæring i Audit, et screeningverktøy for å identifisere problemfylt bruk av alkohol siste 12 måneder.

Mitt inntrykk er at behovet for økt kunnskap om dette temaet er stort blant helsepersonell. Det er behov for kunnskap om samtaleverktøy. Det er også behov å bedre samarbeidsrutiner med de som er involvert i oppfølging av de gravide kvinnene.

Bente Walter, jordmor og spesialkonsulent, Helseetaten, fagansvarlig for fagdagen.

Sammen på vei
Vi hadde også med oss en mor som hadde fått hjelp av tiltaket "Sammen på vei". Dette er et frivillig oppfølgingsprogram for kvinner med sammensatte utfordringer som skal bli mor for første gang, der en familiesykepleier følger mor gjennom svangerskap og fødsel fram til barnet er to år gammelt.

Det er vanskelig å snakke om rus og rushistorie med helsepersonell fordi man er redd for en dømmende holdning. Det er viktig å utføre samtaler på en måte som ikke stigmatiserer, og at man sammen fokuserer på ressurser og løsninger.

Mor med tidligere rusutfordringer

Tiltak for gravide kvinner

Ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus tar de i mot gravide kvinner til utredning. De ser en nedgang i antall henvisninger og undrer seg over om gravide med rusutfordringer blir fanget opp for å få den hjelpen de har rett til.

Blå Kors klinikk Skien har et tilbud til gravide med problematisk bruk av alkohol, medikamenter eller illegale stoffer, og tilbyr også nedrapping på LAR-medikamenter. De ønsker å møte den gravide på en måte som gir trygghet og mot skape tro på muligheter og endring. Målet deres er å skjerme det ufødte barnet mot rus, støtte og veilede den gravide motivere til behandling for rusproblemene.

Aline og Frydenberg familieavdeling utreder barns omsorgsbehov og foreldrenes mulighet til å gi barna denne omsorgen. De tilbyr en bred utredning i samarbeid med, og med respekt for familiene. Familiene kan bo på Aline og Frydenberg i inntil tre måneder dersom det er plass og behov, og de gravide kan flytte inn den siste tiden før fødsel slik at de får tid til å finne seg til rette. De hadde et praksisnært fremlegg hvor de fortalte og viste spebarnets behov for skjerming og hvordan de veileder foreldrene

Ullevålsteamet og Frogner rusteam måtte dessverre avlyse.

Veien videre

Deltakerne svarte på en survey etter fagdagen, der 99 prosent svarer at de ville anbefalt fagdagen til en kollega, og veldig mange ga uttrykk for at de ønsket ytterligere kompetanseheving. Vi stilte spørsmål om hvilken arbeidsform de foretrekker, workshop, gruppearbeid eller fagdag, og nesten samtlige ønsker seg fagdager. Helseetaten, KORUS Oslo og KORUS øst ser allerede på mulighetene for et eller flere kompetansehevende tiltak i 2024.

Bilde av LIne og Bente
LEDET FAGDAGEN: Bente Walter, Helsesetaten og Line Skaarud, KORUS Oslo
Publisert: 14. des. 2023