Forskningsposten 1 – 2021

I den første utgaven av Forskningsposten kan du lese om både mental og fysisk trening i rusbehandling, om hvem som har størst risiko for tilbakefall og om hvordan man kan påvise alkoholbruk blant gravide.

kvinne spiser eple og ser ut av vinduet

Målgruppen er ansatte ved TSB-klinikkene i Midt-Norge, brukerrepresentanter og andre interesserte.

Målet er å spre informasjon om pasientnær forskning slik at ny kunnskap tas i bruk. Vi ønsker også å stimulere til nye forskningsideer og inspirere til økt forskningssamarbeid i regionen vår.

Helse Midt-Norges satsning på pasientnær rusforskning gjennom et femårig stimuleringsprosjekt bidrar til at flere doktorgradsløp nå er i startgropa.

Trykk på denne lenken om du ønsker å motta Forskningsposten fremover

God lesning og god sommer!

Med hilsen FoU-seksjonen, Klinikk for rus – og avhengighetsmedisin, St.Olavs Hospital

Unge voksne faller raskere tilbake til rusen

ungdommer drikker i hytte

En av fire pasienter i rusbehandling er i alderen 18-25 år. De har en mer alvorlig risikoprofil enn sine eldre medpasienter.   – Unge voksne med ADHD og blandingsmisbruker spesielt utsatt for tilbakefall, sier forsker Helle Wessel Andersson ved FoU-seksjonen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital.

Brukere får lite ut av ansvarsgruppemøter

to kvinner snakker sammen med et bord i mellom seg

Hensikten med ansvarsgrupper er at fagpersoner og bruker sammen skal finne løsninger på utfordringer i brukerens liv. I praksis føler brukerne ofte at de blir overkjørt av fagfolkene. Forsker Merethe Wenaas ved TSB-poliklinikken i Molde er førsteforfatter av artikkel som ble publisert i Nordic Studies on Alcohol and Drugs om dette temaet.

Ny studie om rusbruk i psykisk helsevern

kvinne spiser eple og ser ut av vinduet

En av tre pasienter i psykiatrisk døgnbehandling har et risikofylt rusmiddelbruk. Det er ett av funnene i en fersk studie ført i pennen av KoRus Midts forskningsrådgiver Helle Wessel Andersson. ​Målet med studien var å undersøke forekomsten av rusbruk blant pasienter som mottar døgnbehandling og poliklinisk behandling i psykisk helsevern.

 Hvordan skiller alkoholikere seg fra pasienter med andre ruslidelser?

mann sitter og drikker ved stort vindu

Pasienter som bruker illegale rusmidler er i snitt yngre, dårligere utdannet, og har en mer ustabil bosituasjon enn pasienter som har alkohol som hovedproblem. Det kommer frem i en artikkel som forsker Helle Wessel Andersson fikk publisert i  Addictive Behaviors Reports.

 Nettverk for høyintensitetstrening innen rusbehandling

kvinne løper på tredemølle

Grete Flemmen og Henrik Loe ved KoRus Midt forsker på ruspasienters somatiske helse og høyintensitetstrening som medisin. Nå er det etablert et nasjonalt nettverk for å fremme denne behandlingsformen innen psykisk helse og rus.

Pasienter trimmer hjernen foran skjermen

portrett av Aunders Lauvsnes

Kan arbeidshukommelsen til pasienter i rusbehandling trenes opp med digitale hjelpemidler? Det håper psykologspesialist Anders Forsmo Lauvsnes ved Kvamsgrindkollektivet å få svar på i et av sine forskningsprosjekt.

 

Påviste alkoholbruk hos gravide med blodprøver

lege og pasient med tankebobler. tankeboblen til legen viser blodprøve. tankeboblen til pasienten viser vinflaske.

Alkohol er det mest fosterskadelige rusmiddelet i verden. Forskere ved St. Olavs hospital har analysert blodprøver av over 4000 gravide kvinner for å undersøke om de drakk alkohol i svangerskapet.

Vil kartlegge fellesskap og fellesskapsfølelser i rusbehandling

ungdommer sett bakfra går bortover en vei

Forskning viser at fellesskapsfølelse er viktig for at ruspasienter skal oppleve bedring. Men verktøyene for å kartlegge pasientenes sosiale situasjon og nettverk har manglet. Dette har forskere, med Nina Bahl ved KORUS Midt i spissen, forsøkt å gjøre noe med.  

Nytt forskningsprosjekt om avrusning

Bilde av Tone Helene Bergly  og Jacob Hystad ved Tyrili FoU med trafikkert vie i bakgrunnen

Ett av målene er å finne ut hvordan pasientene opplever tilbudet, skriver Tone Helene Bergly og Jacob Hystad ved Tyrili FoU.

Publisert: 29. jun. 2021