Brukere får lite ut av ansvarsgruppemøter

Hensikten med ansvarsgrupper er at fagpersoner og bruker sammen skal finne løsninger på utfordringer i brukerens liv. Men i praksis føler brukerne ofte at de blir overkjørt av fagfolkene. 

To kvinner i samtale

Det kommer frem i artikkelen User involvement in interprofessional team meetings within services for substance use disorders som nylig ble publisert i Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Brukermedvirkning skal finne sted


Vanskelig å forstå 

- Brukerne kom til ansvarsgruppemøtene med forventninger om hjelp, for eksempel til å komme i gang med kurs, og så ble det mye dveling og fokus på hindringer i stedet for muligheter. De savnet også å få forklart hvorfor hver enkelt av de andre deltakerne var med på møtet. Uklare roller bidro til at brukerne alt i alt ikke opplevde møtene som så veldig nyttige, forklarer Wenaas.
 

Brukeren ekspert på seg selv

- I helsetjenesten tas det ofte for gitt at samarbeid er noe vi alle kan, men i virkeligheten er det noe mange må lære seg. For å få bedre ansvarsgruppemøter må rollene defineres klart, og formidles godt til brukeren. Videre må fagfolkene ta inn over seg at det er brukeren som sitter på den viktigste kunnskapen om seg selv. Det heter seg at ansvarsgruppemøtene skal være brukerens møter, men i praksis er det ofte brukerens stemme som høres minst, sier Wenaas.

Hun mener brukerne opplever at ansvarsgruppemøtene preges av maktubalanse.

- Brukerne blir alltid den svake parten når fagpersonene sitter med mye kunnskap om regelverk og så videre. Da blir det vanskeligere for brukeren å kjempe for sine behov.
 
Wenaas gjennomførte to hovedintervju av pasientene; første intervju en måned etter påstartet behandling og det andre cirka tre måneder etter utskrivelse (både planlagt og uplanlagt). I tiden mellom intervjuene deltok Wenaas som observatør i pasientens avholdte ansvarsgruppemøter og behandlingsmøter. Pasientene delte sine refleksjoner i etterkant av møtene. I tillegg til pasientdata, ble pasientenes sentrale samarbeidspartnere intervjuet. Totalt datamateriale er 36 møteobservasjoner og 82 intervju, herav 32 intervju av samarbeidspartnere og 50 pasientintervju.
 

Publisert: 4. feb. 2021