Trinn 7. Skrive rapport

Det siste som skal gjennomføres i en SAT er å skrive rapporten. Dette er skriverens ansvar, og det er en forutsetning at denne får satt av nok tid til å gjennomføre denne arbeidsoppgaven.

Skriving av rapporten vil naturlig nok være mest tidkrevende mot slutten av SAT-prosessen, men det er viktig å understreke at jobben som skriver starter den første dagen man går i gang med en kartlegging. Det er viktig at skriveren deltar på så mye som mulig i innhentingen av data og analysen, slik at hen sitter på førstehåndsinformasjon til rapportens materiale.

SAT-prosess trinn 7

En god SAT-rapport bør ta utgangspunkt i disse kriteriene:

 • Bør ikke være for lang, 7-10 sider

 • Er mest mulig objektiv

 • Samsvarer med SAT-prosessens syv trinn

 • Har et lett og forståelig språk – ikke for akademisk, men heller ikke for “dagligdags”

 • Har konkrete tiltak for en forbedret praksis

 • Har en presis problemstilling

 • Bruker gjerne sitater fra gruppemøter og intervjuer

 • Sier kort hvorfor SAT-en er gjennomført

 • Nevner personer/instanser som har vært involvert

 • Beskriver hvilke metoder som er brukt

 • Viser tydelige funn

 • Skiller tydelig mellom fakta og meninger

 • Viser til samsvar mellom funn og valgte tiltak 

Bruk gjerne vår rapportmal som et utgangspunkt.