Trinn 7. Skrive rapport

Det siste som skal gjennomføres i en SAT er å skrive rapporten. Dette er skriverens ansvar, og det er en forutsetning at denne får satt av nok tid til å gjennomføre denne arbeidsoppgaven.

Skriving av rapporten vil naturlig nok være mest tidkrevende mot slutten av SAT-prosessen, men det er viktig å understreke at jobben som skriver starter den første dagen man går i gang med en kartlegging. Det er viktig at skriveren deltar på så mye som mulig i innhentingen av data og analysen, slik at hen sitter på førstehåndsinformasjon til rapportens materiale.

SAT-prosess trinn 7

En god SAT-rapport bør ta utgangspunkt i disse kriteriene:

 • Bør ikke være for lang, 7-10 sider
 • Er mest mulig objektiv
 • Samsvarer med SAT-prosessens syv trinn
 • Har et lett og forståelig språk – ikke for akademisk, men heller ikke for “dagligdags”
 • Har konkrete tiltak for en forbedret praksis
 • Har en presis problemstilling
 • Bruker gjerne sitater fra gruppemøter og intervjuer
 • Sier kort hvorfor SAT-en er gjennomført
 • Nevner personer/instanser som har vært involvert
 • Beskriver hvilke metoder som er brukt
 • Viser tydelige funn
 • Skiller tydelig mellom fakta og meninger
 • Viser til samsvar mellom funn og valgte tiltak 

Bruk gjerne vår rapportmal som et utgangspunkt.