Trinn 5. Analysere data

På dette tidspunktet i SAT-prosessen setter en sammen den samlede kunnskapen en har om et område. Utgangspunktet for analysen er problemstillingen, målsettingene og funnene fra datainnsamlingen. Funnene fra datainnsamlingen består av kvalitative og kvantitative data og er hentet fra interne og eksterne kilder.

I analysearbeidet kan det hende at dere oppdager at flere ulike kilder viser det samme. Dette vil øke gyldigheten av funnet. Noen funn samsvarer ikke, men kan bidra til å utfylle bildet og komplementere andre funn. Dette vil bidra til mer dybdeinformasjon i analysen. Dersom funn fra ulike kilder ikke samsvarer, bør dere beskrive hva grunnene til dette kan være. Eventuelt legger dere ikke så stor vekt på disse, og fokuserer heller på andre hovedområder og andre funn.

SAT-prosess trinn 5

Når man skal i gang med analysen vil det være nyttig å stille seg følgende spørsmål:

  • Hva drar i samme retning?
  • Er det noen motsigelser?
  • Er det noe påfallende i materialet, og hvordan kan vi forstå det?

Analysearbeidet starter når man velger hovedområdene, det vil si at trinn 4 og 5 er til dels overlappende. Datamaterialet er nå lagt inn i analyseverktøy 1, og dere har funnet rapportens hovedområder. Neste skritt nå er at funnene skal flyttes inn i 'Analyseverktøy 2 – oppsummering av funn knyttet tilutvalgte hovedområder'. Eksemplene i skjemaet er hentet fra Bydel Gamle Oslos SAT-rapport Hvor skal vi ellers være (2015) . Her er det viktig at dere beholder fargekodene slik at dere vet hvor funnet er hentet fra. Legg dataene inn med hovedområdene dere har valgt.

Obs! Eksemplene i skjemaet med farget skrift må fjernes før dere fyller inn med eget datamateriale