Forarbeid og forankring

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen gir et godt bilde av hvordan lokal ungdom har det. Vi oppfordrer derfor kommuner som planlegger å gjennomføre undersøkelsen til å bruke god tid på forarbeid og forankring, slik at de får mest mulig ut av kunnskapen ungdommen deler.

Å sørge for at ansatte i kommunen, skolene og andre som er involvert i Ungdata-undersøkelsen har god forståelse for hvorfor den gjennomføres, hva den gir svar på og hva tallene kan brukes til er avgjørende. Det bidrar til mer engasjement, at svarene ungdommen gir blir tatt hensyn til når viktige beslutninger skal tas, og ikke minst til større nytteverdi når resultatene er analysert.

Kontakt ditt lokale KORUS

Den enkelte kommunes jobb i forbindelse med Ungdata-undersøkelsen er å stå for den praktiske gjennomføringen og oppfølging knyttet til de lokale resultatene. NOVA har det faglige og juridiske ansvaret, mens KORUS bistår kommuner/bydeler og fylkeskommuner med planlegging, gjennomføring og presentasjon av resultatene. Vi hjelper i tillegg med veiledning, analyse og tolkning av resultatene. Det første en kommune som ønsker å gjennomføre en Ungdata-undersøkelse må gjøre, er å ta kontakt med sitt lokale KORUS. I de fleste fylkene i Norge gjennomføres Ungdata samtidig for alle kommunene og de videregående skolene hvert tredje år. Her vil som regel KORUS invitere kommunene/fylkeskommunen til deltakelse i god tid før gjennomføring. Sammen kan vi finne ut hvordan din kommune kan få mest mulig engasjement og relevante lokale data som kan brukes til å gjøre hverdagen til lokal ungdom enda bedre.

Lokal Ungdata-koordinator

Alle kommuner som gjennomfører undersøkelsen må ha en egen Ungdata-koordinator som har ansvar for å motivere og rekruttere skolene før undersøkelsen, veilede skolene i den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen og sørge for at foresatte og elever får tilstrekkelig informasjon. Den lokale Ungdata-koordinatoren bør også ta ansvar for at ungdomsperspektivet kommer med, både i forarbeidet, etter at undersøkelsen er gjennomført og når man skal tolke tallene og vurdere videre tiltak. Det er derfor lurt om koordinatoren jobber sentralt i kommunen, for eksempel med forebygging rettet mot barn og unge eller i planavdelingen. Rollen tas i mange tilfeller av SLT-koordinatorer, folkehelsekoordinatorer eller helsesykepleiere, men her finnes mange varianter.

Arbeidsgruppe lokalt

Erfaringsmessig er det lurt å jobbe tverrfaglig i kommunen med undersøkelsen, både før og etter gjennomføring, for eksempel ved å etablere en arbeidsgruppe. Aktuelle ressurspersoner i en arbeidsgruppe kan være ansatte i kommunale tjenester eller andre som jobber nært opp mot ungdom, som SLT-koordinator, helsesykepleier, ansatte på skolene, utekontakter, folkehelsekoordinator eller ansatte i fritid og kultur. Ungdommen selv bør også involveres i en slik gruppe. I tillegg kan det være lurt å tenke på om man skal involvere frivilligheten, Oppfølgingstjenesten, NAV, politi eller andre aktører som jobber med barn og unge i kommunen. Det bør også vurderes hvordan man følger opp funn fra både ungdomsskolen og videregående skole, og hvem som har ansvar for dette.

Underskrift på avtalen

Ungdata-undersøkelsene skal forankres på ansvarlig nivå i kommunen og fylkeskommunen, og bør helst ligge på nivå med kommunedirektør. Forankring i ledelsen er viktig med tanke på oppfølging og tiltak i etterkant av gjennomføringen.

Tips og råd
  • Kontakt ditt lokale KORUS tidlig for å få bistand til planlegging og gjennomføring.
  • Sørg for forankring på toppnivå i kommunen.
  • Velg en Ungdata-koordinator som jobber sentralt i kommunen, for eksempel med forebygging rettet mot barn og unge.
  • Involver ungdomsrådet i kommunen/elevrådene på skolene før og etter gjennomføring.
  • Ha en arbeidsgruppe for Ungdata før og etter gjennomføringen.