6. Kilder - Den nødvendige samtalen

Her finner du oversikt over kildene "Den nødvendige samtalen" bygger på.

Barne- og familiedepartementet (2009). Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten. Veileder Q-1162.

Drugli, M. B. & Nordahl, T. (2016). Forskningsartikkel: Samarbeidet mellom hjem og skole. Nedlastet 01.04.2021 fra https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/samarbeidet-mellom-hjem-og-skole/innledning/

Folkehelseinstituttet. (2014). Folkehelserapporten 2014. Helsetilstanden i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Helsedirektoratet (2009). Fra bekymring til handling – en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet. Rapport IS-1742.

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken (2014). Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler – ressurshefte for kommunene.

Nasjonal faglig retningslinje om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. (2020). (https://www.korus-sor.no/barn/nasjonale-retningslinjer/)

Kimer, L. (2009). Den nødvendige samtale. Danmark: Sundhedsstyrelsen.

Publisert: 9. april 2018

Sist oppdatert: 11. oktober 2021 kl. 14:44