Brukermedvirkning

God brukermedvirkning gir de som bruker tjenestene større innflytelse over eget liv, bidrar til å forbedre eksisterende tilbud og skape nye. KORUS tilbyr veiledning i bruk av flere verktøy som kan være nyttige i prosessen.

Det er vanlig å dele brukermedvirkning i tre nivåer:

  • Individnivå: Dette handler om hvilke rettigheter og hvilken innflytelse den enkelte bruker har på sin egen behandling eller tilbudet de får. Brukermedvirkning på individnivå er lovfestet.
  • Tjenestenivå: På dette nivået, handler brukermedvirkning om samarbeidet mellom brukerrepresentanter og fagpersoner.
  • Systemnivå: Når vi snakker om brukermedvirkning på systemnivå, handler det om hvordan brukergrupper og brukerorganisasjoner blir involvert i arbeid med å planlegge og utvikle tiltak og tjenester.

På tjeneste- og systemnivå, er brukermedvirkning lovfestet i helse- og omsorgstjenesteloven og helseforetaksloven.

KORUS har deltatt i utviklingen av flere verktøy som skal bidra til bedre brukermedvirkning på rusfeltet, og arrangerer fagdager, kurs og konferanser som løfter tematikken.

Mer om brukermedvirkning

Brukerefaringsundersøkelsen

I den nasjonale Brukererfaringsundersøkelsen, ledet av KORUS midt, ser vi nærmere på hvordan personer med rusmiddelproblemer opplever de kommunale tjenestene de mottar. Undersøkelsen består av en kvantitativ del med en spørreundersøkelse som går ut til et representativt utvalg av norske kommuner og en kvalitativ del med dybdeintervjuer og fokusgrupper. Den nasjonale rapporten blir publisert på Helsedirektoratets nettsider, og kommuner med ti eller flere svar, får tilgang til lokale rapporter med egne resultater.

Feedbackinformerte tjenester (FIT)

KORUS nord og KORUS Bergen tilbyr informasjon undervisning og opplæring i bruk av FIT, et verktøy for å innhente systematiske tilbakemeldinger fra brukere og pasienter. Verktøyet gir god oversikt og innblikk i om hjelpen som blir gitt fungerer og fører til bedring. Tilbakemeldingene som blir gitt, er et godt utgangspunkt for å forbedre og endre tilbudet og måten man arbeider på.

Et bedre liv

Fagdagen «Et bedre liv» har siden 2020 blitt driftet av KORUS sør, A-larm og Barn av rusmisbrukere (BAR). På fagdagen deltar både pasienter og ansatte. Målet er å gi deltakerne praktiske, emosjonelle og relasjonelle erfaringer som kan hjelpe dem på veien mot å bo og leve utenfor en institusjon. Temaer som løftes inkluderer brukermedvirkning, avhengighet, pårørende og barn, følelser, selvmord, overdose, tilbakefall, skam og brukerrettigheter.

Bruker i sentrum

Bruker i sentrum er et undervisningsopplegg, som også finnes i e-læringsversjon. Gjennom flere leksjoner følger kurset brukeren «Rune», som har strevd med rus- og psykiske helseutfordringer i mange år. Vi blir med inn i hans møte med ulike tjenester som skal hjelpe og får innblikk i utfordringene som kan oppstå knyttet til samarbeid. E-læringstilbudet er åpent tilgjengelig og kan gjennomføres på egenhånd, i større grupper og med veiledning fra KORUS.