Kurs på bestilling - Feedbackinformerte tjenester (FIT)

KORUS tilbyr informasjon, undervisning og opplæring i bruk av Feedbackinformerte tjenester (FIT), et verktøy for å innhente systematiske tilbakemeldinger fra brukere og pasienter.

Hensikten med FIT er å sette fokus på kvaliteten på samarbeidet og å synliggjøre om hjelpen som gis fører til bedring. Tilbakemelding gir mulighet til å endre og forbedre måten man arbeider på. Å arbeide med FIT innebærer også å skape en kultur for tilbakemeldinger, både mellom bruker og behandler, og innad i tjenesten.

FIT består av to skalaer:

1. Outcome rating scale (ORS) benyttes i starten av samtalen og inneholder fire spørsmål som belyser hvordan en har hatt det siden sist på ulike områder av livet.

2. Session rating scale (SRS) benyttes på slutten av samtalen og er fire spørsmål om opplevelsen av samarbeidsforholdet mellom behandler og pasient/bruker.

Kursinnhold:

Innføringskurset gir kunnskap og ferdigheter til å kunne bruke FIT i egen praksis. Temaer som blir berørt er:

  • Nyere behandlingsforskning
  • Presentasjon av ORS og SRS-skjema
  • Tolking av grafer og cut- off (punktet der det ikke lenger er behov for behandling eller endring)
  • Hvordan etablere en FIT-kultur?
  • Veiledning i FIT
  • Implementering. Hvordan kan vi lykkes med FIT?

Varighet:

KORUS tilbyr informasjonsmøte (ca. to timer) og todagers innføringskurs.

Målgruppe:

Målgruppe for tilbudet er rus og psykisk helsetjenester i kommune og spesialisthelsetjenesten, samt andre tjenester som arbeider med endring.

Informasjonsmøtet retter seg i hovedsak mot ledere og deres ansatte som vurderer å ta i bruk FIT. Innføringskurset er praktisk rettet og er for ansatte i tjenester som skal og har startet opp med FIT.

Kontakt ditt regional KORUS for mer informasjon