Helhetlig forebygging - Jakter på gode eksempler

KORUS sør jobber med å utvikle et forebyggende tilbud rettet mot barn og ungdom. Nå er vi på jakt etter gode eksempler på tiltak som fungerer.

En illustrasjon av en hånd som bygger et tårn med byggeklosser.

Skal rusforebygging og forebygging generelt virke må vi tenke helthetlig. Vi må ha alle med på laget, og skape et tilbud som ikke bare når det enkelte barnet, klassen eller skolen. Familie, nærmiljø, nabolaget, idrettslaget, fritidsklubben, politikere og beslutningstakere på kommune- og fylkesnivå og hele nettverket rundt barna må også være med.

Dette er et stort og krevende prosjekt og akkurat nå jobber vi med å hente inn de gode eksemplene på tiltak på individ-, familie- og samfunnsnivå.

Målet er å gjøre disse eksemplene tilgjengelige i en kunnskapsbank på KORUS.no, med tekster, modeller, filmer og forklaringer som kan fungere som inspirasjon og hjelp for andre som vurderer å iverksette tiltak lokalt eller nasjonalt.

Forebygging som fungerer

Vårt arbeid er blant annet inspirert av Islandsmodellen, der kunnskapsbaserte universelle forebyggingstiltak har bidratt til en kraftig nedgang i rusbruk blant ungdom. Tett samarbeid mellom skole og foreldre, fritidskort for ungdom, innføring av innetider og engasjement fra øverste politisk nivå ned til den enkelte familie har vært suksessfaktorer. Vi bruker også den internasjonale standarden for rusforebygging, fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet som utgangspunkt i utviklingsarbeidet.

Modellen vi nå utarbeider, vil i tillegg til de gode eksemplene, inneholde et teorigrunnlag. Vi vil identifisere viktige byggeklosser som må på plass for å sikre helhetlige og kunnskapsbaserte tiltak og vi vil sammen med involverte kommuner tilby støtte og bistand i utviklingen av tiltak som mangler.

Ta kontakt

Arbeidet med å etablere en ressursbank er allerede godt i gang, og vi har i dag etablert samarbeid med Arendal, Vegårshei og Gjerstad kommune. Har du tips om et tiltak som fungerer og som vi bør se nærmere på?

Kontakt

Publisert: 8. nov. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland