Bidrar til bedre internasjonal rusforebygging

KORUS har vært en sentral aktør i utvikling og testing av et helt nytt verktøy som skal bidra til bedre rusforebygging internasjonalt. Det forteller Giovanna Campello, fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), som nylig lanserte en rapport om arbeidet.

Yvonne Larsen, Giovanna Campello og Alexander Hvaring står foran en skilt i regjeringskvartalet. De smiler fornøyd.
VIKTIG INNSATS: – På mange måter er det den innsatsen KORUS, og spesielt Yvonne og Alexander, har bidratt med som har gjort det mulig for oss å publisere denne rapporten, sier Giovanna Campello fra UNODC. (Fra venstre: Yvonne Larsen, Giovanna Campello, Alexander Hvaring).

– KORUS sin hjelp har vært avgjørende for oss i utvikling og testing av dette verktøyet, og prosessen hadde vært veldig annerledes uten deres kompetanse og kontaktnett ute i feltet. Strukturene og oppbyggingen av kompetansesentrene har hjulpet oss med å nå ut til de rette menneskene, samle inn relevant data og å skaffe ekstra informasjon der det har vært nødvendig, sier Giovanna Campello, som leder forebygging, behandling og rehabiliteringsseksjonen i UNODC.

Se opptak av rapportlanseringen her

Les mer og last ned rapporten her

Norge er aller første land som tester Review of Prevention Systems (RePS). Målet med verktøyet er å bidra til bedre og mer forskningsbasert rusforebygging og vurdere om tiltakene er basert på prinsippene i den internasjonale standarden for rusforebygging. Standarden er et samarbeid mellom UNODC og Verdens helseorganisasjon.

– Fra et globalt ståsted er det mange forebyggende innsatser som blir satt i gang med gode intensjoner, men uten bakgrunn i forskning som viser at dette er noe som virker. Derfor har UNODC laget standarder for hvordan man kan iverksette gode forebyggende tiltak rettet mot barn, ungdom, eldre og lokalsamfunn. RePS er et verktøy som hjelper oss å se om eksisterende tiltak er i tråd med disse standardene og kan bidra til å justere og forbedre det forebyggende arbeidet, forklarer Campello.

– Norge er drømmelandet

Til sammen har rundt 100 nøkkelpersoner i kommune-Norge deltatt i kartleggingen og over 200 innsatser har blitt vurdert. Her har, som Campello nevner, KORUS sitt regionale kontaktnett vært avgjørende for å få det til.

– Vi har fagfolk over hele landet med et veldig bredt kontaktnett som jevnlig møter de viktigste aktørene på rusfeltet i sin region. Det har gitt oss en uvurderlig tilgang og oversikt slik at informasjonen som hentes ut blir så dekkende og korrekt som mulig. For FN er Norge på mange måter drømmelandet, med godt oppbygde systemer både lokalt og nasjonalt for forebygging og ivaretakelse av barn og unge, sier Yvonne Larsen fra KORUS Oslo. Hun er på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, ansvarlig for å følge opp prosjektet i Norge. Sammen med kollega Alexander Hvaring, har hun vært tett på prosessen.

– På mange måter er det den innsatsen KORUS, og spesielt Yvonne og Alexander, har bidratt med som har gjort det mulig for oss å publisere denne rapporten. Ikke bare har de bidratt med innsamling av data og utfyllende informasjon. De har også vært direkte involvert i analysearbeidet, forteller Campello.

Kartleggingsskjemaer har gått ut til alt fra sentrale personer som jobber med barn og unge i bydeler og kommuner, til organisasjoner og andre som jobber på rusfeltet. Her har den enkelte, i tillegg til å beskrive tiltak, hatt mulighet til å laste opp og legge ved relevant informasjon om arbeidet som gjøres.

Mer av det som virker

Arbeidet som nå blir gjort, vil ifølge Larsen få stor betydning, og vil i siste instans bidra til å hjelpe de som virkelig trenger det.

– En av KORUS sine aller viktigste oppgaver er å bidra til å fremme kunnskapsbaserte rusforebyggende tiltak. Derfor er dette et veldig viktig prosjekt. Skal vi klare å hjelpe de som virkelig trenger det må vi gjøre mer av det som virker. Jeg tror arbeidet som gjøres nå vil ha betydning for alle, fra avdelingsdirektører i departementene til de som jobber i praksisfeltet, sier Larsen.

Internasjonal utrulling

Etter lanseringen av rapporten i Norge, står to andre land klare til å ta over stafettpinnen for å teste det ut. På sikt håper Campello at RePS vil bli tatt i bruk internasjonalt.

– Dette er aller første gang vi har fått mulighet til å prøve ut dette verktøyet og jeg er veldig takknemlig overfor Helse- og omsorgsdepartementet og KORUS for at vi har fått gjøre det hos dere. Nå skal det i første omgang testes ut i to andre land, og min visjon er at dette blir et verktøy som blir aktivt brukt over hele verden.

Fakta
  • UNODC og Verdens helseorganisasjon har laget en internasjonal standard for rusforebygging.
  • Standarden sammenfatter tilgjengelig forskning innen rusforebyggende arbeid og beskriver innsatser og tiltak som fungerer.
  • Review of Prevention Systems (RePS) er et verktøy for å kartlegge om tiltak følger standardene og Norge er første land som tester det ut i praksis.
  • Torsdag 28. september presenterte Giovanna Campello fra UNODC en rapport knyttet til dette arbeidet i Oslo.

Se opptak av rapportlanseringen her

Les mer og last ned hele rapporten her

Kontakt

Publisert: 21. sep. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland