Rusforebygging i skolen

Skolen er en viktig arena for forebyggende og holdningsskapende arbeid. KORUS har egne opplæringstilbud rettet mot elever, foreldre, lærere og skolen. 

Tilhørighet, trivsel, et godt læringsmiljø, gode lærere og et tett samarbeid mellom foreldre/ foresatte og skolen bidrar til en trygg oppvekst. Dette gjelder også på rusfeltet.

Undervisning om rus

Sammen med elever, pårørende, pedagoger og andre fagfolk har KORUS, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rocket Man, RUSinfo og NRK Skole utviklet et undervisningsopplegg for videregående skoler. Disse er knyttet til hver av de fem episodene i NRK-serien RUS, der Leo Ajkic er programleder. Her presenteres historier ungdommene selv kjenner seg igjen i, og målet er både å dele kunnskap og å åpne opp for dialog.

Møter med foreldre og foresatte

Utsett! er rettet mot foreldre, og består av lokalt tilpassede presentasjoner og diskusjonsspørsmål til bruk på foreldremøter på ungdomstrinnet. Foreldrerollen og foreldresamarbeid er viktige element i forebygging, og målet er å styrke holdninger blant foreldre og foresatte. 

Hjelp til elever

Kjentmann er et opplæringstilbud til både videregående skoler og ungdomsskoler. Målet er å fange opp elever som ruser seg, og sammen med eleven finne gode løsninger for å håndtere dette før det utvikler seg til et problem. Skolen bestemmer selv hvem som skal bli lokal Kjentmann. Det er viktig at dette er en person elevene har tillit til og som de vet de kan gå til med vanskelige spørsmål.

Ungdata - kunnskap om barn og unges liv

Ungdata er en spørreskjemaundersøkelse blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Den gir en god oversikt over hvordan det er å være ung i dag. Deltakerne svarer på spørsmål om alt fra forhold til foreldrene til hva de driver med på fritiden. Undersøkelsen inneholder også spørsmål om rus. Skolene kan få de lokale resultatene til bruk i rusarbeidet gjennom Utsett!.

Støttemateriell til skolen

KORUS har laget «Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen – Forslag til læringsaktiviteter (2014)» i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Målgruppen er skoleeiere, rektorer, lærere og skolehelsetjenesten. Her finner du:

  • Konkrete forslag til læringsaktiviteter
  • Informasjon om skolen som arena for rusforebyggende arbeid
  • Oversikt over hva forskningen sier om rusforebyggende arbeid i skolen

Last ned støttemateriell her

Kurs

Ansatte

Vil du vite mer om rusforebygging i skolen? Kontakt en ansatt i ditt lokale KORUS