Gir kompetanseheving i samtidig behandling av rus og vold

Gjennom tre fysiske samlinger i Kristiansund har representanter for mange av kommunene på Nordmøre blitt kurset i samtidig behandling av vold og rus. – Jeg liker kombinasjonen av teori, diskusjon og praktiske øvelser, sier deltaker Bjørn Hjelseth.

Foto av Morten Møller Olso som presenterer om Kompetanseutvikling rus og vold.
GODE VERKTØY: – Kompetansehevingen handler om å gi deltakerne noen verktøy inn i hverdagens deres, sånn at de kan gi brukerne et bedre tilbud. Det har vi fått tilbakemelding på at vi lykkes med, og det gir motivasjon til videre kursing i andre regioner, sier Morten Møller Olsø fra KORUS midt.

Tekst og foto: Unni Skoglund, RVTS Midt

Det er RVTS Midt og KORUS som i samarbeid står for kompetansehevingen. Kompetanseopplegget består av seks moduler, hvor tre nå er gjennomført. Deltakerne har hatt temaene voldsrisiko triage, motiverende intervju samt integrert behandling rus og vold.

– Jeg liker kombinasjonen av teori, diskusjon og praktiske øvelser der vi jobber sammen med fokus på det vi lærer. Opplegget er ikke overlesset med informasjon, noe jeg setter pris på. Jeg jobber med pasienter, så dette er veldig relevant. Det vi lærer i kompetanseprogrammet om rus og vold er direkte overførbart til jobben min, sier Bjørn Hjelseth, som jobber i Aure kommune, psykisk helse og rus.

Han har med seg en kollega fra Aure og setter også pris på å møte noen av de andre som jobber i samme felt i andre kommuner.

– Vi har avtalt med kollegaer fra Smøla at vi skal gå sammen og bestille kurs i VR-modulen i kompetansehevingen. Et slikt samarbeid er lettere å gå inn i når vi har møttes flere ganger fysisk, og fått en naturlig dialog, sier Hjelseth.

Portrettfoto av Bjørn Hjelseth
MATNYTTIG: Bjørn Hjelseth, som jobber i Aure kommune, psykisk helse og rus, synes undervisningen i kompetanseprogrammet Rus&Vold er praksisnært. – Jeg jobber med pasienter, så dette er veldig relevant.
Om kompetanseheving Rus&Vold 

Kompetanseheving Rus&Vold består av seks kunnskapsmoduler, og ble lansert i 2021. Modulene gir grundig kunnskap om integrert behandling av rus- og voldsutfordringer. Noen av modulene er digitale og kan tas umiddelbart på nett, mens de andre gjennomføres som tradisjonell undervisning. 

Les mer her: Start (rusogvold.no) 

Se Oslo Universitetssykehus sin rapport: RUS- OG VOLDSSTATISTIKK 2010–2019:
rus--og-voldsstatistikk-2010-2019.pdf (oslo-universitetssykehus.no) 

Helhetlig tenkning 

Kursleder Lars Ranheim fra KORUS, forklarer at en utfordring i helsesektoren er at rus, vold og psykisk helse ofte behandles hver for seg, uten at disse tre sees i sammenheng. 

– Hvis du er i rusbehandling og psykisk helse ikke blir adressert, så er det veldig synd. For gjør vi noe med det ene, kan det hende det andre også løser seg, men det er ikke sikkert. Vi må tenke helhetlig, sier han og tilføyer: 

– Påstanden min utfra erfaring, er at svært mange som er i rusbehandling har en traumehistorikk. Noen bruker rusmidler for å dempe noe, andre for å få rusopplevelsen. Å behandle den siste gruppen er enklere enn den første. Det er langt mer krevende å behandle de som sliter med traumer, sier Ranheim. 

Den helhetlige tenkningen stiller også Helsedirektoratet seg bak. De har bevilget penger for at RVTSene og KORUSene har kunnet utvikle, og nå implementere, kompetanseprogrammet Rus&Vold ute i regionene. Av de seks modulene som kursopplegget består av, er noen e-læringer og kan gjøres på den enkeltes arbeidsplass. 

Portrettfoto av Christine Kvello fra RVTS Midt og Lars Ranheim og Morten Møller Olsø fra KORUS midt
GODT SAMARBEID: Christine Kvello fra RVTS Midt og Lars Ranheim og Morten Møller Olsø fra KORUS midt opplever at det er fruktbart å jobbe to sentre sammen rundt undervisning i kompetanseprogrammet Rus&Vold.

Lærer å bruke nyttige verktøy  

I Kristiansund var det rundt 50 deltakere til stede under modulen Integrert behandling rus og vold. Blant temaene som ble gjennomgått i denne tredje samlingen var: Grunnforståelse rus, vold og traumer, toleransevinduet, holdninger og rolleforståelse, allianse og tillit og kognitive verktøy. Kurslederne fortalte at i åtte av ti prøver som politiet tar i forbindelse med voldssaker, så var utøver påvirket av ett eller flere rusmidler. Høyere konsum av alkohol i befolkningen gir høyere risiko for at vold utøves. Noe som igjen understreker viktigheten av å behandle rus og vold samtidig. 

– Dette er et veldig bra kursopplegg, med korte bolker som er lett å ta i bruk. Det er godt at problematikken med rus og vold settes på dagsorden. Gjennom pasienter jeg møter i jobben min opplever jeg at det er større og flere utfordringer med rus og vold nå enn tidligere, sier Marie Olsson Lindvåg. Hun er leder på Bergan boligfellesskap i Kristiansund kommune, som er et tilbud for mennesker med psykiske lidelser. 

Hun har med seg kollegaene Veronica Tømmervåg og Sissel Fahsing. De forteller at Tempokjelleren, som deler ut brukerutstyr til rusavhengige, har stor pågang og deler ut mye mer utstyr i Kristiansund enn i de andre byene i fylket. 

 – Det er en stor og gjennomgående rusproblematikk i Kristiansund. Nå er det mer av andre rusmidler enn alkohol, enn jeg opplevde tidligere, sier Sissel Fahsing.  

Portrettfoto av Marie Olsson, Lindvåg Veronica Tømmervåg og Sissel Fahsing
SAMMEN PÅ KOMPETANSEHEVING: Marie Olsson Lindvåg, Veronica Tømmervåg og Sissel Fahsing fra Bergan boligfellesskap i Kristiansund kommune. De opplever at rusmidlene blant beboerne er flere enn før.

Anita Melkild og Gro Hauge Venås jobber i psykisk helse og rus i Surnadalen og har fulgt de fysiske samlingene i kompetansehevingen. 

– Det er godt å få repetert ting og treffe andre som jobber innenfor samme felt, fra andre kommuner, sier Melkild. 

– Disse dagene er lærerike. Det er bra å sette fokus på rus og vold. Begreper som toleransevinduet er veldig gode å ha med seg ut i felten, så det kommer jeg til å bruke. Jeg opplever at vi lærer å bruke verktøy som er nyttige å ha med inn i samtaler med pasienter, sier Venås. 

Portrettfoto av Anita Melkild og Gro Hauge Venås
FELLESSKAP: Anita Melkild og Gro Hauge Venås jobber i psykisk helse og rus i Surnadalen. De setter pris på å få utvidet nettverket sitt gjennom å møte andre, som jobber i samme felt som de selv, fra andre steder i fylket.

Fornøyde kursledere 

De tre kurslederne: Lars Ranheim og Morten Møller Olsø fra KORUS midt og Christine Kvello fra RVTS Midt, var svært fornøyde med at så mange hadde satt av tid til å delta på kompetanseprogrammet. 

– I tjenestene for psykisk helse og rus ute i kommunene er det ofte travelt, og ikke alle har mulighet til å sette av fem kursdager. Vi er derfor svært fornøyde med at så mange har deltatt, sier Ranheim. 

– Det er kjempemorsomt å ha samlinger og se engasjementet til deltakerne. Vi gir dem også veiledning og trygging på hvordan de skal bruke kompetansen som de allerede har. De har vært aktive og har delt eksempler fra egen hverdag, noe som er lærerikt for alle, sier Kvello. 

Hun trekker også fram fordelene med at kursdeltakere møtes flere ganger gjennom en slik kursrekke. 

– De blir bedre kjent og sier selv at de tar kontakt med andre de har møtt på kurset, på tvers av kommunene. Dette er et stort pluss ved fysiske kurs. Og for meg som fagperson er det også fint å samarbeide med et annet kompetansesenter, sier hun og tilføyer: – Sammen er vi gode! 

Foto av Lars Ranheim som presenterer foran tilskuere på Kompetanseheving rus og vold
TENKE HELHETLIG: – Hvis du er i rusbehandling og psykisk helse ikke blir adressert, så er det veldig synd. For gjør vi noe med det ene, kan det hende det andre også løser seg, men det er ikke sikkert. Vi må tenke helhetlig, sier Lars Ranheim fra KORUS midt.

Kommunene på Nordmøre har nylig jobbet sammen med Handlingsplan om vold i nære relasjoner, og kurslederne mener det bidro til at deltakerne var ekstra motiverte for kursopplegget til RVTS og KORUS. 

– Jeg synes det er veldig ålreit å ha disse undervisningene. Det vi er innom treffer veldig godt publikummet her. Men det er ikke alle som ser lenka til eget arbeid sånn umiddelbart. Det er lærerikt å ha dette opplegget sammen med RVTS Midt, sier Ranheim. 

Kollegaen Morten Møller Olsø er også fornøyd med at de har lyktes med å legge opp kurset slik at de kombinere teori og erfaringer, både egne og deltakernes erfaringer. 

– Jeg er fan av den miksen vi har fått til. Kompetansehevingen handler om å gi deltakerne noen verktøy inn i hverdagens deres, sånn at de kan gi brukerne et bedre tilbud. Det har vi fått tilbakemelding på at vi lykkes med, og det gir motivasjon til videre kursing i andre regioner.

Kontakt

Publisert: 14. mai 2024 Av: Unni Skoglund