Forskningsposten 2 – 2022

I andre utgave av Forskningsposten finner du flere nyheter om midtnorsk forskning på rusfeltet: Utfordringer knyttet til brukermedvirkning, hvilke faktorer som påvirker risiko for selvmordstanker og betydningen av døgnbehandling i rusbehandling.

mann ser trist ned i bakken der han sitter på gata

Målgruppen er ansatte ved TSB-klinikkene i Midt-Norge, brukerrepresentanter og andre interesserte. Målet er å spre informasjon om pasientnær forskning slik at ny kunnskap tas i bruk. Vi ønsker også å stimulere til nye forskningsideer og inspirere til økt forskningssamarbeid i regionen vår.

Trykk på denne lenken om du ønsker å motta Forskningsposten fremover

God lesning!

Med hilsen FoU-seksjonen, Klinikk for rus – og avhengighetsmedisin, St.Olavs Hospital

Samtidig rus og psykisk uhelse gir høy risiko for selvmordstanker

mann ser trist ned i bakken der han sitter på gata

Forekomsten av selvmordstanker hos pasienter med samtidig rusbruk og psykisk lidelse er høy og kan knyttes til spesifikke kliniske og sosiodemografiske pasientkjennetegn. Det kommer frem i en artikkel skrevet av KORUS Midt-forsker Helle Wessel Andersson med medforfatterne Solveig Osborg Ose, Solfrid Lilleeng og Torleif Ruud.

Brukermedvirkning – ikke så lett i praksis

kvinne med utstrakte hender rundt seg

Graden av brukermedvirkning har stor betydning for vellykket rusbehandling for pasienter. Forsker Merethe Wenaas har identifisert ulike barrierer for god brukermedvirkning, og hvilke faktorer som kan styrke den.

Paradokset i sykepleierrollen

sykepleier med pasient i bakgrunnen

Sykepleiere innen rus og psykisk helse har ofte mer direkte kontakt med pasientene enn legene har. Det  er dermed viktig at de har friheten til å imøtekomme pasientenes behov på tvers av ulike helsedomener,  sier KORUS Midt-forsker Trond Nordfjærn.

Noen brikker er viktigere enn andre i puslespillet som utgjør et liv

mann kommer gående inn i by i solnedgangen

Hvordan er tilværelsen, i årene etter at man skrives ut fra rusbehandling? Elleve personer har åpnet seg for to forskere fra Tyrili.

Dropout er ikke en impulsiv handling

Ilustrasjonsbilde av mennesker som sitter i ring, en kvinne legger en hånd på en annen kvinnes skulder

Pasienter som bryter ut av rusbehandlingen gjør dette selv om de tror de kunne ha fått hjelp om de ble  værende. Det er et av funnene i en studie fra døgninstitusjon i Møre og Romsdal. 

Foretrukket rusmiddel kan ha betydning for utbyttet av behandling

sprøyte og liten haug med pulver

Pasienter som først og fremst har brukt opioider, fikk bedret sin kognitive fungering i løpet av døgnbehandling. De som hadde brukt sentralstimulerende midler, opplevde ikke samme bedring.

Pasientmedvirkning reduserer ansattes mestringsfølelse

Kvinne prater engasjert ved et bord

Høy grad av brukermedvirkning henger sammen med lavere mestringsfølelse hos ansatte i rusinstitusjoner.  Det er et av funnene i Dagny Adriaenssen Johannessens forskning. Veilederen hennes er Trond Nordfjærn i  KORUS Midt.

Ruspasienter fikk bedre psykisk helse, livskvalitet og kognitiv fungering

to personer går tur i fjellet

To forskere i Tyrili FoU har undersøkt i hvilken grad langtids døgnbehandling bidrar til å bedre pasientenes opplevde livskvalitet, redusere psykisk ubehag og styrke kognitivt funksjonsnivå.

Bli kjent med en forsker: Merethe Wenaas

portrett av Merethe Wenaas med utendørsjakke

Vi intervjuer forskere innen TSB i Midt-Norge. Først ut er PhD-stipendiat Merethe Wenaas.

Publisert: 28. feb. 2022