Musikkterapi

Musikkterapi handler om å bruke mulighetene musikken tilbyr med tanke på mestring, mening og deltakelse. Nyere nevrovitenskapelig forskning viser at musikk påvirker hjernestrukturer relatert til motivasjon, belønning og emosjoner.

Musikkterapi, rus og psykisk helse
Musikkterapi handler om å bruke de meningsskapende mulighetene musikken kan gi i forhold til:        

  • Det å mestre
  • Deltaking og å bli inkludert
  • Relasjonsskapende aktivitet

Musikkterapi foregår individuelt eller i gruppe. Det er brukeren som styrer det musikalske samspillet, alt etter hva han eller hun kan og har lyst til. Musikkterapeutene har en ressursorientert tilnærming i arbeidet med rusavhengighet og psykisk helse. Utgangspunktet er brukerens ressurser, med mål om helsefremming og livskvalitet. 

Musikkterapi tar i bruk ulike former for musikalsk samhandling. Dette kan være improvisasjon, samspill og fremføring, komposisjon/låtskriving, samt lytting til og samtale om musikk. Musikkterapi vektlegger brukerinvolvering og likeverdige relasjoner. Musikkterapi er en mulighet innen medikamentfri behandling og kan komplementere og supplere samtaleterapi og andre medikamentfrie tilnærminger.

Systematisk bruk av musikkterapi i rusfeltet anbefales i flere av Helsedirektoratets faglige retningslinjer.

Hvordan deltar man i musikkterapi?
Dersom man tenker at dette er noe passer, kan man ta kontakt med fastlege, NAV konsulent eller lokal behandler og spørre etter musikkterapitilbud. Eksempelvis tilbyr Helse Bergen musikkterapi som en del av sitt behandlingstilbud.

Hva gjør KORUS?
Ta kontakt med KORUS Bergen, Stavanger, Oslo eller Midt for utdypende informasjon om musikkterapi, kontaktformidling og innlegg/foredrag om brukererfaringer. KORUS er en del av det nasjonales nettverket innen musikkterapi sammen Fagrådet - Rusfeltets Hovedorganisasjon, CREMAH (Norges musikkhøgskole), GAMUT/Polyfon (Universitet i Bergen) og NAPHA (Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helse). Målsettingen med nettverket er å sikre at musikkterapi blir et reelt alternativ for brukere av rus og psykiske helsetjenester.