Statsbudsjettet: Gledelig med positiv omtale og mer penger

DEBATT: Regjeringen vil bevilge 33 millioner kroner mer til KORUS i 2024, enn i 2023. Øystein Bjørke Olsen i KORUS øst er fornøyd.

Bilde av Øystein Bjørke Olsen i lokalene til KORUS øst
FORNØYD: Regjeringen la nylig frem forslag til statsbudsjett for 2024. KORUSene får både god omtale og økning i midler, ifølge Øystein Bjørke Olsen, nestleder i KORUS øst. (Foto: Kai Nygaard)
Dette er saken:
  • De syv regionale KORUSene har fått positiv omtale i regjeringens forslag til statsbudsjett
  • Rapportering over flere år viser at kommunene er svært fornøyde med samarbeidet med KORUSene
  • Regjeringen foreslår nå at KORUSene får betydelig mer penger - 33 millioner mer i 2024 enn i 2023
  • Nå venter behandling i Stortinget, og deretter er det Helsedirektoratet som fastsetter KORUSenes endelige tilskuddsbrev

Av Øystein Bjørke Olsen, nestleder i KORUS øst

Regjeringen la nylig frem forslaget til statsbudsjett for 2024. Kort oppsummert ønsker de å øke det samlede grunntilskuddet til de syv regionale KORUSene, med hele 28 millioner kroner. Det vil i så fall innebære en solid økning, fra 94 til 122 millioner fra i år til neste år.

I tillegg vil regjeringen bevilge 42 millioner kroner til sentrenes forebyggende arbeid.

Til sammen medfører dette 164 millioner til KORUS i 2024 - en markant økning fra 131 millioner i 2023.

Vi lykkes med det praksisnære og langsiktige arbeidet vårt

KORUSene får god omtale i Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) budsjettforslag for 2024. HOD viser til at sentrene lykkes godt i det praksisnære og langsiktige arbeidet ut mot kommunene, og at rapporteringer over flere år viser at kommunene er svært fornøyde med samarbeidet med KORUSene.

Regjeringen peker blant annet på Sintef-rapporten «IS-24/8» fra 2022, som viser at 91 prosent av kommunene som har svart, har hatt kontakt med et av sentrene.

HOD viser også til at KORUSenes breddekompetanse og nedslagsfelt setter oss i en unik posisjon for å kunne understøtte regjeringens satsinger og mål for rusfeltet.

Satser på rusforebyggende arbeid

KORUSene er sentrale samarbeidspartnere for Helsedirektoratet, og har blant annet bidratt til utviklingen av et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid. I 2024 vil vi få oppgaver knyttet til iverksetting av dette programmet.

Nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge er foreslått styrket med 10 millioner kroner. Formålet med programmet er å forebygge rusmiddelbruk blant barn og unge, og å begrense skadene rusmiddelbruk kan medføre. Vi trenger kunnskapsbasert forebyggingsarbeid som gir gode resultater, og som implementeres over hele landet i tråd med anbefalingene fra UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

UNODC har i samarbeid med KORUS Oslo gjennomgått forebyggende innsatser i Norge, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. KORUS har slik vært en sentral aktør i utvikling og testing av et helt nytt verktøy som skal bidra til bedre rusforebygging internasjonalt. Det er KORUS Oslo som har vært ansvarlig for å følge opp prosjektet i Norge.

Bilde av Øystein Bjørke Olsen i lokalene til KORUS øst
FOLKEHELSE: Regjeringen vil konkretisere at KORUSene får ansvar knyttet til både rusmiddel- og spilleforebyggende arbeid. Det er betydningsfullt med tanke på penge- og dataspill som en helseutfordring for de berørte, og som et folkehelseproblem, ifølge Øystein Bjørke Olsen i KORUS øst. (Foto: Kai Nygaard)

UNODC skal fremover utvikle et verktøy for å evaluere forebyggende innsatser også i andre land. Norge har vært pilot i arbeidet med evalueringsverktøyet, og foreløpige resultater av arbeidet viser at UNODCs gjennomgang vil gi solid kunnskap om forebyggende tiltak på narkotika- og alkoholområdet, kvaliteten på tiltakene og strukturene (systemene) tiltakene opererer under, ifølge forslaget til statsbudsjett.

For å best mulig å utnytte potensialet som ligger i oppsøkende tilnærming, vil regjeringen iverksette en nasjonal satsing på utvikling og implementering av oppsøkende metodikk gjennom KORUS. Bevilgningen til KORUS forslås styrkes med 12,5 millioner kroner til formålet.

Regjeringen vil styrke ACT og FACT

ACT og FACT er behandlingsmodeller som skal gi helhetlige, koordinerte og oppsøkende tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. KORUS deltar i implementeringen av disse modellene, sammen med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og andre kompetansetjenester og miljøer.

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til KORUS med 10,5 millioner kroner, for å ivareta videre implementering av ACT og FACT.

ACT står for Assertive Community Treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også rusmiddelproblemer. FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling.

Vil styrke forebyggingen av overdoser

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å etablere egne koordinatorer for overdoser ved de ulike KORUSene. Vi har over flere år jobbet mye med oppfølging av overdoseutfordringer, men regjeringen ønsker nå å styrke dette arbeidet ytterligere. De skriver at "hensikten er å bidra til at overdoseforebyggende kompetanse og virkemidler blir mer tilgjengelig for flere kommuner enn i dag". 

Koordinatorene skal ha som primæroppgave å implementere en kommunal overdoseforebyggingspakke utviklet av Helsedirektoratet. Det skal skje i samarbeid med brukerorganisasjoner, kommuner og KORUSene. Dersom dette blir vedtatt, vil vi komme tilbake til detaljene etter å ha fått oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet senere i år.

Konkretisert ansvar innenfor pengespill og gaming

KORUS øst har hatt pengespillproblemer og problematisk spilleatferd (dataspill) som en nasjonal funksjon, siden henholdsvis 2001 og 2009. Fra 2022 har også de øvrige KORUSene hatt i oppdrag å utvikle kompetanse innenfor fagområdene.

Den nasjonale funksjonen til KORUS øst innebærer et ansvar for å formidle kunnskap om spilleavhengighet (pengespill og dataspill) i Norge, herunder å bistå med veiledning, kunnskaps- og kompetanseoppbygging i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Forslaget til statsbudsjett konkretiserer nå at KORUSene får ansvar knyttet både rusmiddel- og spilleforebyggende arbeid. Det er svært positivt og betydningsfullt, med tanke på de negative konsekvensene penge- og dataspill har - både som en helseutfordring for de berørte, og som et folkehelseproblem.

Hva skjer videre?

Vi håper at regjeringens forslag innenfor våre budsjettposter blir endelige, etter behandlingen i Stortinget. Og etter budsjettvedtaket i Stortinget, må vi vente enda noen ekstra uker, før vi får vite nøyaktig hva det vil bety i praksis. Det er Helsedirektoratet som forvalter pengene til KORUSene, og de endelige svarene kommer senere, i form av tilskuddsbrevet fra Helsedirektoratet.

Uansett så er det hyggelig å få bekreftet at regjeringen så tydelig anerkjenner at vi gjør en solid jobb, og oppfyller samfunnsoppdraget vårt.

Artikkelen ble oppdatert 11. oktober 2023

Publisert: 10. okt. 2023 Av: Øystein Bjørke Olsen