Ung i Oslo tallene er klare!

Barn og unge i Oslo har det bra. Det viser de siste Ungdata-tallene. Samtidig rapporterer flere om mobbing, bruken av e-sigaretter er mer enn tredoblet på to år, og kokainbruken blant de eldste ungdommene er nesten tredoblet på fem år.

Tre jenter holder hverandre og det er god stemning.
HAR DET BRA: Å være ung i Oslo er stort sett bra. Det mener i hvert fall ungdommen selv. (Foto: Priscilla du Preez via Unsplash)

Ungdom flest trives godt, og flere rapporterer om at de er tilfredse med livet de lever. De har et godt forhold til foreldrene sine, de har det bra i nærmiljøet sitt, og færre rapporterer om psykiske plager eller at de er plaget av ensomhet. Det viser seg også at ungdom har klart seg bra etter pandemien.

I Ung i Oslo spørres det om hvordan de unge har det på en rekke områder som påvirker livskvaliteten. De deler informasjon om forholdet til venner og foreldre, hvordan de har det på skolen og i lokalmiljøet, og om hva de gjør på fritiden. De får også spørsmål om mediebruk, om helse, rusmidler, regelbrudd, vold og trakassering, og hva de tenker om egen framtid.

Generelt ser vi at ungdommen er opptatt av skole, utdanning og relasjoner til sine nærmeste. Det er få som utfører lovbrudd, og dagligrøyking av sigaretter er det få som driver med. Eksperimentering og jevnlig bruk av rusmidler skjer først i større grad mot slutten av videregående.

Oslo som delt by

På en rekke områder er det store forskjeller mellom øst og vest i Oslo. Samtidig som 10-11-åringene på Alna er like fornøyde med lokalmiljøet sitt som de som bor i Vestre Aker, ser vi at dette endrer seg når de blir eldre og den sosiale radiusen øker. Da blir ungdommen på Alna mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt.

Når det gjelder organiserte fritidsaktiviteter, er det også et tydelig skille mellom øst og vest. Om lag halvparten av ungdommene har vært med i en organisert fritidsaktivitet den siste måneden, der den høyeste deltakelsen og frekvensen er vest i byen. De som ikke deltar i faste fritidsaktiviteter blir spurt om de kunne tenke seg dette, og en av fem sier de ønsker å delta. Den høyeste andelen som har lyst til å være med på fritidsaktiviteter, finner vi blant unge med to utenlandsfødte foreldre, unge med lav sosioøkonomisk status og unge på østkanten.

Når det kommer til rusmidler, brukes dette i langt større grad på vestkanten enn på østkanten.

Rusmidler

Det er store forskjeller innad i byen når det gjelder bruken av alkohol. I vestlige bydeler har nærmere halvparten vært beruset på alkohol, mens dette bare gjelder rundt 20 prosent i flere av bydelene i Groruddalen og i Bydel Søndre Nordstrand. Vi ser at bruken av cannabis er ganske stabil. Ungdommen blir spurt om hasj og marihuana bør bli lovlige rusmidler. Totalt sier fire av ti de er for dette, men holdningene endrer seg med alder. På ungdomstrinnet er de aller fleste mot, mens flertallet av gutter i andre og tredje klasse på videregående skole er for at cannabis skal bli lovlig.

Den mest dramatiske endringen ser vi når det gjelder bruken av kokain. Hele 17 prosent av guttene i tredje klasse på videregående sier de har forsøkt. Dette er en tredobling på fem år. Kokainbruken henger tett sammen med alkoholbruk, der de som drikker mest, har et langt høyere forbruk av kokain.

E-sigaretter

Bruken av e-sigaretter har økt. I 2021 hadde fem prosent brukt e-sigaretter av og til eller daglig. I 2023 har andelen økt til 17 prosent.

Vold og trakassering

Andelen av ungdom som har blitt utsatt for vold av andre ungdom har økt fra 21 prosent til 27 prosent. Om lag en tredjedel har opplevd seksuell trakassering siste år, jenter (36 prosent), gutter (25 prosent).

Fakta

KORUS er blant oppdragsgiverne for Ung i Oslo, som er Oslo kommunes Ungdata-undersøkelse. I år har hele 41 000 barn og unge svart på spørsmålene. Undersøkelsen er utført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA på bestilling fra Oslo kommune gjennom et samarbeid mellom KORUS Oslo, Velferdsetaten og Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester, og gjennomføringen i tett samarbeid med Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, og Utdanningsetaten.

Last ned rapportene her

Kontakt

Publisert: 25. mai 2023