Seminarer for oversikt over rusbildet

Oversiktsseminar gjør kommunene i bedre stand til å nyttiggjøre seg all den kunnskapen de faktisk har om den lokale russituasjonen. 

Portrett av Rita Valkvæ mellom diverse kommunevåpen

Det eksisterer store mengder informasjon om rusbruk i de enkelte kommunene. Men ofte er kunnskapen løsrevet og ikke satt i system. Dette blir særskilt et problem når rusarbeidet skal koordineres, spesielt i kommuner som nylig er slått sammen.

Gode resultater

På sikt skal alle kommunene i fylket tilbys oversiktsseminar. Neste oversiktsseminar blir i Molde 30. januar før Vestnes får sitt seminar 14. februar. Før jul ble det holdt oversiktsseminar i Rauma og i kommunene Eide og Fræna, som skal slå seg sammen til nye Hustadvika kommune neste år.

Folkehelseprofilene er en annen viktig kunnskapskilde med blant annet tall fra skjenkenæringen, omfang av cannabiskonsum og butikkomsetning av alkohol. Brukerplanen sier noe om hvordan kommunen følger opp mennesker som sliter med rusavhengighet. Videre kan skoler, barnevern, helsestasjon, politi, ungdom og andre brukergrupper bidra med informasjon til det store bildet.


Hele livsløpet

- Poenget med seminarene er å gå gjennom tiltakene kommunene har implementert i rusarbeidet og se om disse er de mest effektive opp mot den samlede kunnskapen om den lokale russituasjonen. Hvilke tiltak som treffer godt, hva som bør utvikles videre og hva man kan slutte med, utdyper seksjonssjefen. 

Hun opplyser at alle kommunene KORUS har vært i kontakt med har vært opptatt av at rusarbeidet må ses i sammenheng med hele livsløpet, fra innbyggerne er barn til de blir ungdom, voksne og eldre. I Rauma ble tiltakene etter hvert som de ble presentert, satt inn i en modell etter aldersgrupper.

Knyttes til folkehelseprogrammet

Oversiktsseminarene kan også ses i sammenheng med folkehelseprogrammet, som er en tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid. Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.
Det er fylkeskommunene som søker Helsedirektoratet om midler fra ordningen. I neste omgang søker kommunen om midler fra fylkeskommunen.

På helsedirektoratets nettsider fremheves det at kommunen er en sentral aktør i arbeidet med å fremme god psykisk helse og å forebygge og begrense alkohol- og annen rusbruk. Det er den enkelte kommune som står nærmest til å kjenne utfordringer som finnes innenfor deres kommunegrenser, og dermed kunne sette inn de nødvendige tiltak. Kunnskap og erfaringer som utvikles gjennom programmet skal deles slik at de kommer alle kommuner til gode.

- En av fordelene med seminarene er at en grundig oversikt gir et bedre grunnlag når kommunene etter hvert skal søke om midler for å delta i folkehelseprogrammet, sier Rita Valkvæ ved KORUS Midt. 

Publisert: 16. jan. 2019