Rapporterer økt kokainbruk i Bergen og Trondheim

Høstens Føre Var-rapporter for Trondheim og Bergen er nå tilgjengelige. Rapportene viser blant annet en økning i bruk av kokain for begge byer.

Bilde av en mørk hånd mot en lilla og rosa bakgrunn. Hånden møter en skygge av en annen hånd.
Illustrasjonsfoto: Unsplash

Føre Var er en kartlegging av rusmiddeltrender i Trondheim og Bergen som gjennomføres to ganger i året. Rapportene gir oppdatert informasjon om endringer i tilgjengelighet og bruk av rusmidler lokalt. Kunnskapen er viktig for å muliggjøre tidligere og mer effektive intervensjoner og tiltak.

Høstens rapporter viser et noe forskjellig trendbilde for Trondheim og Bergen, men begge steder ser man en økning i bruk av kokain.

I Bergen ser man også en økende trend i bruk og tilgjengelighet av cannabis. Mange av informantene oppgir at bruken skjer langt mer åpenlyst enn tidligere, og at det er stor aksept for bruk av cannabis i mange miljøer – også blant ungdommer.

I Trondheim har man observert en økning i bruk og tilgjengelighet av heroin over flere år. Heroin har historisk sett stått bak en del overdosedødsfall i Trondheim. Mens det er indikasjoner på at injiseringsbruken er på vei ned blant eldre brukere, rapporteres det om en høyere injiseringspraksis blant yngre brukere. Det er ikke nødvendigvis heroin som injiseres, men det er viktig å ha et fokus på denne gruppen med tanke på overdoseforebygging.

Kontakt

Publisert: 14. des. 2023