"Alle” bruker ikke kokain

Selv om Føre Var i Bergen og Trondheim rapporterer en økning i bruken av kokain, betyr det ikke at alle nå bruker det. — Det er veldig viktig å påpeke at 95,3 prosent av de mellom 16 og 30 ikke har brukt kokain siste året, sier Katrin Øien i KORUS Midt.

Illustrasjonsbilde av rapport
ØKT KOKAINBRUK: Føre Var i Bergen og Trondheim viser en økning i bruk av kokain.

— Bildet som skapes i media om at “alle” bruker kokain er et bilde vi ønsker å korrigere. Selv om rapportene våre viser en økning skyldes den økt bruk blant en liten gruppe unge menn, som bruker kokain sammen med alkohol, særlig knyttet til uteliv og fest. Bruken knyttes ofte til et ønske om å holde festen gående lengre da rusmiddelet har en oppkvikkende effekt, forklarer Øien, som står bak Føre Var-rapporten fra Trondheim.

Hun trekker frem russekullene som en gruppe der kokain er spesielt utbredt, og mener dette må sees i sammenheng med enkeltes ønske om hard festing over en tidsbegrenset periode,

Kollega Else Kristin Utne Berg, en av tre forfattere av Føre Var rapporten i Bergen, er enig.

— Inntrykket vi sitter igjen med er at økningen skjer blant hvite, unge menn som deler kvinnesynet til Andrew Tate, sa spesialrådgiveren i KORUS Bergen under fremleggingen av rapporten i dag morges.

Forfatterne får støtte fra Folkehelseinstituttet (FHI), som publiserte nye funn om narkotikabruken i Norge i februar. Her fant de en økning i selvrapportert kokainbruk. 2 prosent av befolkningen mellom 16 og 64 år rapporterte å ha brukt kokain i løpet av de siste 12 månedene. De fleste av disse var menn. I aldersgruppen 16-30 år hadde 4,7 prosent selvrapportert bruk siste 12 måneder, en økning fra 3,4 prosent i 2021.

Ingen økning av kokain-pasienter

Ingen av rapportene viser økning i antall pasienter som oppsøker helsevesenet for å få hjelp. Det støtter inntrykket av at økningen skyldes at brukerne av kokain er unge menn som er en del av en festkultur og ikke en del av et etablert rusmiljø.

— Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, rapporterer en stabil innsøking av pasienter som hadde kokainbruk som hoveddiagnose ved oppstart utredning og behandling, forteller Utne Berg.  

Det samme melder Trondheim.

— Foreløpig viser ikke tallene fra Helse Midt et stort tilfang av personer med kokainavhengighet, men dersom totalkonsumet øker vil muligens problematisk bruk og avhengighetsproblematikk også øke, sier Øien.

Selv om spesialisthelsetjenesten foreløpig ikke ser en økning i antall pasienter, er KORUS opptatt av at behandlingsapparatet må forberede seg på at flere vil trenge hjelp med kokainavhengighet fremover.

— En utfordring med kokain er at bruken i liten grad sees igjen på overdosetallene slik at vi kan si noe om avhengigheten der. Likevel er det viktig at vi har fokus på bruken av kokain og rigger behandlingsapparatet slik at vi kan håndtere en økning i pasienter som søker hjelp, forklarer Birthe Møgster fra KORUS Bergen.  

— Både lokalt og internasjonalt etterspør behandlingsapparatet mer og bedre informasjon om kokainavhengighet, slik at de kan være bedre forberedt hvis den økte bruken slår ut i form av økt behov for behandling, sier Utne Berg.  

Cannabis fortsatt mest utbredt 

Kilder som jobber tett på ungdomsgruppen rapporterer at de opplever at det har skjedd en normalisering av cannabisbruk og at det er en utbredt misoppfatning at det er lovlig. I tillegg ser flere voksne ut til å ha problemer med å skille begrepene avkriminalisering og legalisering. Føre Var anbefaler at denne forskjellen tydeliggjøres i det forebyggende arbeidet på en pedagogisk og lett forståelig måte.  

— Undersøkelser om kunnskap og kompetanse blant ansatte i en rekke norske kommuner viser at de skårer dårlig på kunnskap om rusmidler og rusmiddelbruk. Det kan se ut til at det er behov for å øke kunnskap om rusmiddelbruk blant ansatte som jobber med ungdom og unge voksne, sier Utne Berg. 

— Det er imidlertid viktig å påpeke at i 2021 lagde KORUS en Føre Var-spesialrapport på ungdom. Der fant vi at bare 0.9 prosent av ungdommene som hadde brukt cannabis siste år ikke hadde drukket alkohol minst en gang samme året. Det er dermed viktig at man ikke ser seg blind på cannabis alene, men jobber for å også forhindre alkoholbruk hos ungdommene. Det var også sammenheng mellom cannabisbruk og bruk av andre narkotiske stoffer. Det indikerer at rusvillighet er en gjennomgående faktor, og at alkohol gjerne er det første steget, avslutter Øien.  

Kontakt

Publisert: 8. jun. 2023 Av: Thomas Anthun Nielsen (i permisjon)