Dette vil påvirke fremtidens rustrender

EUs narkotikabyrå (EMCDDA) har gitt ut en rapport der de peker på hvordan store trekk i samfunnsutviklingen vil påvirke rusmiddelsituasjonen frem mot 2030.

fullt av fargerike piller tettet i tett
EMCDDA spår økning i produksjon av syntetiske rusmidler, kjemisk innovasjon, høypotente produkter, falske medisiner. Foto: Myriam Zilles, Unsplash

Rusmiddelmarkedet i Europa blir stadig mer komplekst, noe som også gjør det vanskeligere å drive god forskning og kartlegging av rustrender. EMCDDA som drive med både forskning og kartlegging, har nå prøvd å se inn i krystallkula for å best mulig forberede Europa på fremtidens rusutfordringer.

Rapportforfatterne peker på at utfordringer på rusfeltet i stor grad påvirkes av faktorer som tilsynelatende ikke har noe med rusmidler, brukere eller pårørende å gjøre. Globalisering, klimaendringer og digital innovasjon kan høres ut som veldig generelle temaer, men er viktige faktorer å ha i bakhodet når rusfaglig politikk og tiltak skal utformes og settes ut i livet.

Regjeringer, EU-institusjoner og byråer prøver derfor nå å tenke på tvers av siloer, hente inn informasjon fra hverandre, og se på fremtiden som noe som kan skapes, og ikke noe vi bare må ta som det kommer.

Det europeiske narkotikabyrået har i sin "futures exercise 2030" analysert hendelser, temaer og trender som kan påvirke rusfeltet, men som i utgangspunktet ikke er direkte knyttet til det. Senteret har også sett på hvordan såkalte megatrender (globale endringsdrivere) kan ha implikasjoner for russituasjonen og eventuelle tiltak.

Megatrender

Av 14 globale megatrender som er definert av EU-kommisjonens felles forskningssenter JRC, er fem plukket ut som de viktigste for rusfeltet:

1. Akselererende teknologisk utvikling

Et eksempel her er digitalisering som påvirker forbrukeratferd og produksjonsmetoder.

2. Økende ulikhet

Dette kan eksempelvis handle om nye sårbare grupper i risiko for sosial ekskludering og rusmiddelmisbruk, eller økning i bruken av billige, lett tilgjengelige og høypotente nye rusmidler, noe som vil bli ekstra utfordrende for land med stor ungdomsbefolkning og raske sosiale endringer.

3. Nye helseutfordringer

Et eksempel her er at narkotikamarkedene i økende grad preges av apoteklegemidler, et annet at helsevesenet prioriterer somatisk sykdom foran rusrelaterte problemer.

4. Migrasjon, urbanisering og eldrebølge

At folk flytter på seg endrer forholdet mellom tilbud og etterspørsel, demografiske og sosiale endringer kan føre til at helsekostnadene ved rusbruk må bæres av andre land enn i dag.

5. Miljøødeleggelser og klimaendringer

Endringer i produksjonsforhold for enkelte stoffer, eller uregulert håndtering av giftig avfall i naturen.

Nye trender på rusområdet

Her er noe av det EMCDAA ser for seg at vil skje frem mot 2030:

Endring i narkotikapolitikk og - lover

 • Dette kan handle om en mer helseorientert enn en justisorientert ruspolitikk der målet er skadereduksjon.
 • Det kan også dreie seg om mer utydelige grenser mellom lovlige og ulovlige rusmidler, medisiner og så videre.
 • Endringer i cannabispolitikken og økt kommersialisering av lovlige cannabisprodukter (påvirkning fra industrien).
 • Populisme, alternative fakta og falske nyheter

Et skifte i diskursen rundt avhengighet

 • Mulig mer normalisering av rusmiddelbruk
 • Psykedeliske rusmidler får en renessanse
 • Mer forståelse av atferdsavhengighet (porno, internett, gambling osv.)
 • Mer ikke-medisinsk bruk av medisiner

Endringer i narkotikamarkedet

 • Digitale rusmarkeder
 • Økning i produksjon av syntetiske rusmidler, kjemisk innovasjon, høypotente produkter, falske medisiner
 • Markedsaktivitet og produksjon flyttes nærmere forbrukerne
 • Nye leveringsmuligheter og tettere forbindelser mellom markedene
 • Nye, store konsumentmarkeder i lav- og middelinntektsland.

Endringer i tjenestene

 • Innovasjon og nye verktøy (e-helse, nye medisiner for avhengighet, nye vaksiner
 • Komplekse behovsprofiler og individuelt tilpasset behandling
 • Mer involvering av sosiale nettverk og pårørende
 • Ny forståelse av bioteknologi og nevrologiske prosesser
 • Nye farmasøytiske terapiformer

Du kan lese rapporten på engelsk her

Publisert: 4. mai 2023 Av: Trond Ola Tilseth