Tolkning og forståelse

Når en kommune mottar Ungdata-rapporter med svar fra lokale barn og unge må det i de fleste tilfeller et tolkningsarbeid til for å få en god forståelse av hva funnene egentlig betyr.

Tall og statistikk har liten verdi dersom man ikke bruker tid på å forstå hva som ligger bak tallene. Hvorfor har ungdommen svart som de gjør? Hva betyr det at så mange kjeder seg på skolen? Hvorfor øker andelen som svarer at de har psykiske plager?

Det aller viktigste er å være bevisst på at alle tall bør tolkes i lys av kunnskapen man allerede har om de lokale forholdene. Kan utfordringene man finner også gjenfinnes i andre kommunale data? Viser elevundersøkelsen samme trend? Finnes det andre lokale undersøkelser som bekrefter eller motbeviser det Ungdata viser?

I de minste kommunene er det viktig å ikke legge for mye vekt på selve prosenttallet. Der kan svaret til en enkeltelev i noen tilfeller gi store utslag. Da kan det være nyttig å se nærmere på utviklingen i kommunen over tid, undersøke om det er flere tendenser som peker i samme retning eller sammenligne egne tall med resultater fra andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Viser undersøkelsen stabilt dårlige tall på livskvalitet, eller varierer det fra spørsmål til spørsmål? Er resultatene lavere eller høyere enn i andre tilsvarende kommuner?

I store kommuner kan det være helt andre utfordringer. Her kan lokale variasjoner bli borte dersom man ser på hele kommunen samlet. Da kan det være nødvendig å heller se på mindre enheter, og for eksempel gå ned på skolenivå for å få et innblikk i status i de ulike områdene i kommunen/bydelen.

Utforsk noen områder

Når arbeidet med å tolke resultatene er godt i gang peker det seg gjerne ut noen områder som det er interessant å se nærmere på og jobbe videre med. Dette kan være på områder som skiller seg ut i positiv eller negativ retning sammenlignet med andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, fylket eller landet som helhet. Har lokal ungdom høyere livskvalitet enn ungdom ellers i landet, er det nyttig å se nærmere på hvorfor. Drikker lokal ungdom mer enn ungdom i resten av fylket, kan man jobbe for å finne forklaringen på dette.

I prosessen med å tolke og forstå tallene, er det viktig å jobbe tverrfaglig og invitere flere lokale bidragsytere. Man bør også alltid huske på å involvere de som faktisk har svart på spørsmålene, nemlig ungdommen selv. Her kan man for eksempel invitere inn lokale ungdomsråd, elevråd eller andre forum hvor man treffer ungdom.

Lag en oppsummering

Etter at man har gjort en helhetlig vurdering av hva funnene sier om den lokale situasjonen, kan man lage en oppsummering som peker på hva som er bra og hva som er de største utfordringene i kommunen. Dette kan være et godt grunnlag for videre oppfølging av resultatene, politiske vedtak og konkrete tiltak.

Tips og råd
  • Involver ungdom i tolkning og analyse av tallene. Gjør en innsats for å forstå bakgrunnen til at de har svart som de gjør.
  • Se på trender over tid og sammenlign resultatene med annen dokumentasjon kommunen sitter på.
  • Se på sammenlignbare kommuner, fylket som helhet og/eller nasjonale tall og trender og se om tendensene er de samme der.