Formidling

Når Ungdata-undersøkelsen er gjennomført får kommunene resultatene fra undersøkelsen innen tre til fire uker. Da er det lurt å allerede ha en plan klar for hvordan resultatene skal formidles.

Ungdata-undersøkelsen bidrar med mye informasjon som kommunen/bydelen, fylkeskommunen, organisasjoner, foreldre, ungdommen selv og andre i et lokalsamfunn kan bruke som grunnlag for videre arbeid eller har nytte av å vite i hverdagen. Derfor er det også viktig å sørge for at informasjon om funnene når ut til relevante aktører. For å sikre dette, anbefaler vi å være tidlig ute med å lage en plan for hvordan dette skal gjøres.

Her bør man inkludere en oversikt over hvem som skal få informasjon, hvordan den skal presenteres, hvem som har ansvar for formidlingen og i hvilken rekkefølge informasjonen skal ut. Det kan for eksempel være aktuelt å løfte fram resultatene for kommunestyret, i ulike politiske råd og utvalg og å få informasjon ut til ungdomsråd og skolene som har deltatt. Lag gjerne egne presentasjoner rettet spesielt mot de ulike fagfeltene som skal få informasjonen og tenk gjennom hva de ulike mottakerne kan bruke informasjonen til.

Det bør også være enighet knyttet til hvor informasjon om undersøkelsen skal publiseres og hvilken informasjon som skal ligge i de ulike kanalene, enten det er snakk om kommunale nettsider, skolenes nettsider, intranett, Facebook eller andre steder.

Inviter til informasjonsmøter

Et godt tips for å involvere flere er å invitere til større informasjonsmøter, for eksempel for foreldre på ungdomstrinnet, foreldre og elever, eller invitere til et åpent møte om viktige funn i lokalsamfunnet. Her kan man i tillegg til å løfte fram viktige resultater som har kommet fram, hente inn fagpersoner som har kompetanse til å gi råd og veiledning om hvordan ulike utfordringer skal håndteres og bidra til tolking av resultatene. Aktuelle samarbeidspartnere her, kan være alt fra ditt lokale KORUS, til politi, NAV, frivilligheten, helsesykepleiere eller andre som har kjennskap til områdene som blir løftet fram på samlingen.

Kontakt med media

I mange tilfeller vil resultatene som kommer fram også være interessante for lokale medier. Derfor kan det være nyttig å ha gjort seg opp noen tanker om hvilke svar man skal gi på spørsmål fra media og hvem som har ansvar for å svare. Siden Ungdata handler om ungdom, vil mediene i tillegg til fagfolk, politikere, lærere og rektorer gjerne høre fra ungdommen selv. Vurder derfor å gjøre noen avtaler på forhånd med enkeltungdom eller grupper, sørg for at alle er godt forberedt og ha kontaktdetaljer og informasjon klart når lokalavisa ringer. Hvis avisa ikke ringer, kan du ta kontakt selv og tipse om interessante funn. I mange tilfeller vil det være nyttig å ha informasjon, sitater, fakta og kontaktdetaljer klart i en pressmelding.

Tips og råd
  • Vær tidlig ute med å lage en plan for formidling.
  • Lag en oversikt over hvem som skal ha informasjonen og hvilken informasjon de skal ha.
  • Bruk tid på å lage presentasjoner og materiell rettet spesielt mot ulike grupper.
  • Involver ungdommen i planleggingen.
  • Avklar hvem som skal svare på spørsmål fra media og sørg for å gjøre avtaler med ungdom og andre som skal uttale seg i forkant.