Nye overdosegrep skal redde liv

Helsedirektoratet varsler nye tiltak for å redusere antall dødsfall knyttet til overdoser. I februar sendes forslagene ut på høring.

bilde av espen freng
ØKER SATSNINGEN: Helsedirektoratet ønsker å møte utfordringene med nye rusmidler og smertestillende legemidler, og samtidig styrke satsningen på forebygging av heroinoverdoser, ifølge seniorrådgiver Espen Freng. (Alle foto: Kai Nygaard)

Hvert år dør rundt 300 mennesker av en overdose i Norge. Antall heroindødsfall blir færre, mens dødsfall knyttet til sterke smertestillende legemidler øker. Dermed har de totale overdosetallene stått på stedet hvil, til tross for iherdig forebyggende innsats i mange kommuner over flere år

– Forebyggingen av heroinoverdoser har gode resultater, og det arbeidet skal vi fortsette med og styrke. Samtidig kommer noen justeringer for å møte nye rusmidler og utfordringene knyttet til smertestillende legemidler, sier Espen Freng, som er seniorrådgiver i avdelingen for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet.

Innsatsen fremover endres med blant annet følgende nyheter:

  • En ny informasjonspakke skal formidle tydelig hvordan kommunen bør jobbe best mulig med forebygging – en kommunal overdoseforebyggende pakke
  • Tilskuddsordningen for overdosearbeid styrkes
  • En ny app skal raskt kunne varsle om ekstra farlige rusmidler på markedet
  • Kompetansesentrene på rusfeltet (KORUSene) skal styrke innsatsen mot overdoser

Alt er planlagt realisert så tidlig som mulig i år. I januar er den kommunale overdoseforebyggende pakken på intern høring i Helsedirektoratet, og i februar sendes den ut på ekstern høring til statsforvalterne, kommunene, KORUSene og ulike lavterskeltilbud.

Anbefalingene blir tydeligere

Informasjonspakken har følgende hovedelementer:

  • Overdoseforebyggende arbeid skal inn i kommunens planverk
  • Brukerutstyr skal fortsatt deles ut, og personer i faresonen skal følges opp
  • Ved overdoser skal det sørges for tilsyn og oppfølging
  • Ved overdosedødsfall skal kommunens psykososiale kriseteam alltid bli involvert

Mye av innholdet er blitt anbefalt lenge, men rådene er nå mer presise og lettforståelige. De skadereduserende tiltakene vil fortsette, som utdeling av brukerutstyr og motgiften Naloxon.

portrett av espen freng
BEDRE VARSLING: Helsedirektoratet jobber med et varslingssystem for overdosefarer, i form av en app. Hensikten er å raskt kunne spre advarsler om spesielt farlige rusmidler, ifølge Espen Freng.

Ny app for overdosefare

En nyhet er at Helsedirektoratet jobber med et varslingssystem for overdosefarer, i form av en app. Hensikten er å raskt kunne spre advarsler om spesielt farlige rusmidler. Appen er også tenkt å inneholde råd om førstehjelp. Den utvikles i 2024 og planlegges lansert allerede i 2025.

– Vi er avhengige av å systematisere informasjonen som kommer inn i appen på en slik måte at informasjonen ikke blir "fake news", men reell. Vi har en vei å gå, og ser dette i sammenheng med rusanalyser og oppdatert informasjon. Dette er helt essensielt for nytteverdien, sier Freng.

Appen kan tilpasses raskt, dersom nye grupper havner i faresonen for overdoser. Slik kan den være et godt verktøy også i en beredskapsplan.

– Vi må også følge med på nye miljøer, for eksempel unge mennesker og kokain. Selv om de ikke er direkte relatert til overdoser i dag, så vet vi at farlige stoffer kan blandes inn i rusmidlene, slik vi har sett utenlands. Det er alvorlig og derfor er også rusanalyse viktig, forteller seniorrådgiveren i Helsedirektoratet.

Tilskuddsordningen styrkes

Tilskuddsordningen for overdosearbeid blir borte slik vi kjenner den i dag, og erstattes av en større tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid. Det innebærer for eksempel at begrensningen på 100 000 kroner fjernes, og at kommunene kan søke om støtte til flere ulike typer tiltak.

Les mer om tilskuddsordningen her, med søknadsfrist 1. mars.

Flere overdosekoordinatorer

– Vi ønsker at alle KORUSene har egne overdosekoordinatorer som jobber inn mot kommunene i sin region. En slik rolle har eksistert lenge, og det er blitt gjort en veldig god jobb. Nå ønsker vi å styrke innsatsen, sier Freng.

Kooridnatorene skal være tydelige kontaktpunkter i kompetansesentrene og bistå med å implementere den kommunale overdoseforebyggende pakken. De skal styrke satsningen på nettverkene og ha dialog med fastlegene.

– Når det gjelder overdoser knyttet til smertestillende legemidler, er det behov for mer forskning og kunnskap før vi kan gjennomføre flere tydelige tiltak, sier Espen Freng.

Publisert: 5. jan. 2024 Av: Kai Nygaard