Ønsker hjelp, ikke straff

Bruk av rusmidler bør møtes med hjelpetiltak, ikke straff. Det er KORUS sin klare anbefaling til Rushåndhevingsutvalget.

Illustrasjonsbilde av en ung mann som røyker cannabis. (Foto: Zach Reiner, Unsplash)
FOREBYGGING FUNGERER: Det viktigste virkemidlet for å holde forbruket av rusmidler blant ungdom på et lavt nivå er forebygging, mener KORUS. (Foto: Zach Riener, Unsplash)

– Vi mener det er gode begrunnelser for å skille straff og kontroll fra hjelpetiltak og forebygging, sier Henning Pedersen, leder i KORUS Oslo. Sammen med Else Kristin Utne Berg, spesialrådgiver i KORUS Bergen, var han nylig i møte med Rushåndhevingsutvalget for å legge frem kompetansesentrenes innspill til utvalgets arbeid.

– Personlig synes jeg det var en veldig positiv opplevelse. Utvalget var lyttende, interesserte og stilte mange relevante spørsmål knyttet til våre anbefalinger, sier Utne Berg.

Les hele innspillet fra KORUS her

Oppdatert kunnskap

I innspillet viser KORUS til oppdatert kunnskap om rusbruk blant ungdom, der vi de siste årene har sett en markant nedgang i alkoholbruk, en liten oppgang i cannabisbruk og en liten oppgang i bruk av kokain.

Det blir også tydeliggjort at forskning i dag «ikke gir støtte til at det å fjerne straffeansvar for rusbruk fører til økning av bruk i befolkningen», og at det er «lite dokumentasjon for at behandling under tvang kan vise til bedre resultater enn frivillig behandling».

Innspillet viser i tillegg til at forbruket av narkotika blant norsk ungdom er lavt sammenlignet med andre europeiske land. Basert på dette, mener KORUS at forebyggende arbeid «er det viktigste virkemiddelet for å opprettholde dette bildet».

Her er våre anbefalinger

  • Økt satsing på rusmiddelforebygging
  • Utarbeidelse av klare forebyggingsstrategier
  • Utvikling av nasjonale faglige retningslinjer for rusmiddelforebygging blant ungdom.
  • Utvikling og satsing på oppsøkende tjenester rettet mot barn og unge
  • Oppdatert og faktabasert informasjon om rusmidler tilpasset mottakers alder
  • Kommunikasjon som møter mottakeren uten bruk av pekefinger og moralisering
  • Utvikling av metoder for å nå unge som er i ferd med å utvikle rusmiddelproblemer i en tidlig fase

Rådgivende enheter bør evalueres

En ordning som har blitt mye diskutert det siste året, er rådgivende enheter for russaker. Disse har foreløpig ikke fungert optimalt, og i innspillet er KORUS tydelig på at dette er et tilbud som bør evalueres:

«Det er få gode oversikter over hvor mange saker som er meldt inn til kommunen, men KORUS erfarer at det er få saker landet over og at enheten gir for lite rom for å arbeide rusforebyggende …»

– Vi har ingen ferdig løsning når det gjelder dette, men en ting som kan vurderes er å gi de rådgivende enhetene en større og tydeligere forebyggende funksjon. I dag kan det være varierende praksis fra kommune til kommune når det gjelder forebyggende arbeid. Gjennom enhetene kan man samle oppdatert kunnskap om god forebyggingspraksis og tenke at de kan bidra med råd til ungdom, voksne, foreldre og det kommunale hjelpeapparatet, sier Utne Berg.

Les hele innspillet her

Publisert: 1. feb. 2024 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland