Slik blir rutinene

Helsedirektoratet sender nå en ny versjon av brevet kommunene fikk i sommer om rådgivende enheter for russaker. Årsaken er ny tolkning av  lovgrunnlaget for rusmiddeltesting.

to personer i samtale, kaffekoppene i fokus
Foto: Unsplash

Brevet ble sendt ut den første uken av oktober og beskriver vilkår og rutiner for oppmøte, ruskontroll og gjennomføring av samtaler hos rådgivende enhet for russaker.

​Brevet kan leses i sin helhet her og det inneholder omfattende bakgrunnsinformasjon samt nyttige lenker.

Her er noen hovedpunkter:

Vilkår om oppmøte:

 • Oppmøte ved rådgivende enhet for russaker anses ikke som helsehjelp, men som en strafferettslig reaksjon. Det betyr at oppmøte ikke skal nedtegnes i pasientjournal.
 • Vilkåret om oppmøte med samtale er oppfylt etter at bruker/pasient har møtt én gang.​

Vilkår om ruskontroll

 • Prøvetaking som følger av påtaleavgjørelse eller dom skal tas som sanksjonær prøve og følge Prosedyrer for rusmiddeltesting
 • Påtalemyndigheten ved lokalt politi er rekvirent av rusmiddelprøvene. Rådgivende enhet har ansvar for gjennomføring av rusmiddelprøve, mens melding om prøvesvaret går direkte fra laboratoriet til rekvirent (påtalemyndigheten ved politiet). Den som gjennomfører rusmiddeltestingen, skal ikke samtidig ha vedkommende i behandling.

Rutiner for gjennomføring:

Planlegging:

 • Innkalling til oppmøte skal være skriftlig, men enheten kan også forsøke å oppnå kontakt på telefon og i helt særskilte tilfeller forsøke å benytte oppsøkende virksomhet (for eksempel der hvor personen er fulgt opp/kjent av oppsøkende virksomhet fra tidligere).
 • Enheten bør tilstrebe at det er kort tid mellom oppmøtepålegget og selve gjennomføring av møtet.
 • Fleksibilitet i oppmøtested: enheten kan vurdere å gjennomføre møtet utenfor enhetens kontor, eksempelvis på nøytral arena. Ved store avstander og lang og kostbar reisevei kan teknologiske løsninger/digitalt oppmøte vurderes.

Selve møtet: 

 • ​Selv om oppmøte i rådgivende enhet er en strafferettslig reaksjon, bør møtet gjennomføres som en samtale med vekt på samarbeid og relasjonsbygging. 
 • Enheten informerer først kort om at vedkommende er der som følge av en betinget påtaleunnlatelse eller dom, og at enheten har taushetsplikt.
 • risiko ved bruk av ulike rusmidler, samt trygg bruk av rusmidler.
 • Deretter skal enheten gi vedkommende kunnskapsbasert informasjon om virkninger og risiko ved bruk av ulike rusmidler, samt trygg bruk av rusmidler
 • Enheten skal informere om ulike tjenestetilbud og frivillige hjelpetilbud som finnes i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.
 •  Dersom personen ønsker videre helsehjelp, må rådgivende enhet gi tilstrekkelig informasjon slik at vedkommende kan ta et informert valg om helsehjelpen. Rådgivende enhet skal da henvise/ lose personen videre. Helsehjelp er basert på samtykke, og vil medføre undersøkelser, kartlegging når det gjelder bruk av rusmidler, livssituasjon og eventuelle andre hjelpebehov.

Etter møtet: 

 • ​Rådgivende enhet skal informere påtalemyndigheten dersom vedkommende ikke møtte opp til samtalen.

Det pågår en rettsutvikling knyttet til straffereaksjoner for eget bruk og besittelse av narkotika. Riksadvokaten har i brev av 13. mai 2022 gitt retningslinjer for politiets behandling av saker som gjelder rusavhengige personers befatning med narkotika til eget bruk. Bakgrunnen er tre avgjørelser som ble avsagt av Høyesterett 8. april i år. Dommene får betydning både for straffeutmåling, vurderingen av forholdsmessighet ved bruk av tvangsmidler og anmeldelsespraksis for rusavhengige.

Den pågående rettsutviklingen vil påvirke fremtidig praksis knyttet til ileggelse av vilkår om oppmøte hos rådgivende enhet for russaker​

Kontakt

Publisert: 12. okt. 2022