Stor satsing på det oppsøkende feltet! 

Aldri før har det blitt bevilget mer midler til et prosjekt i KORUS-sammenheng. Nå skal det oppsøkende fagfeltet styrkes med mål om å tilby likeverdige og ungdomsvennlige tjenester for barn og unge i hele landet.  

Oppsoekende areidsgruppe
PROSJEKTGRUPPEN GLEDER SEG: Henning Pedersen, Aina Michalsen. Monica Island, Anna O. Stenersen og Morten D. Sitter

Oppsøkende sosialt arbeid er en metodikk som brukes av blant andre utekontakttjenester for å komme i kontakt med utsatte grupper som er vanskelig å nå med andre tilnærminger. Det oppsøkende arbeidet består av feltarbeid med mål om tidlig problemidentifisering. Slik kan man komme raskt i gang med tidlig innsats og systematisk oppfølging på individ og gruppenivå. Dette bidrar til å utvikle gode, forebyggende tiltak på lokalsamfunnsnivå.  

Aina Michalsen i KORUS Oslo er prosjektleder for den nasjonale delen av satsingen, og er opprømt over at det oppsøkende feltet endelig skal få et faglig løft. 

Det oppsøkende feltet er så viktig for mange utsatte barn og unge der ute som ikke nås av det ordinære hjelpeapparatet. Vi håper at enda flere kan få tidlig og god hjelp som et resultat av denne satsingen. 

Aina Michalsen, prosjektleder for den nasjonale satsingen på oppsøkende arbeid.

Hva er status så langt? 

- Vi jobber nå med å involvere fagfelt og brukerorganisasjoner. Dette er en stor satsing, så det er viktig at stemmer fra alle deler av landet blir hørt slik at innsatsene møter behovene i tjenestene der ute. Vi holder på å etablere nettverk på flere nivåer, blant annet mellom alle de syv kompetansesentrene for rusfeltet, for å organisere innsatsen både på nasjonalt og regionalt nivå. 

Leder for KORUS Oslo, Henning Pedersen, har lang fartstid innenfor det oppsøkende fagfeltet. Han har tidligere arbeidet som feltarbeider i en oppsøkende tjeneste og har gjennom en tiårsperiode ledet videreutdanning i oppsøkende sosialt ungdomsarbeid ved OsloMet. Nå gleder han seg til å få med kollegaer i resten av landet på det viktige arbeidet.  

- Det gjøres mye godt oppsøkende arbeid i kommunene i dag. Mange kommuner har offensive tjenester som oppsøker utsatte unge for å komme i kontakt så tidlig som mulig. Mitt inntrykk er likevel at kvaliteten på tilbudet til utsatte unge varierer i for stor grad. Det gjelder både den oppsøkende innsatsen i seg selv, og hvilken oppfølging de unge tilbys. Det er behov for en styrket innsats rettet mot det oppsøkende feltet for å sikre at flere kommuner får gode oppsøkende tjenester som er i stand til å nå ut til de mest utsatte unge, og at innsatsene som settes inn er kunnskapsbaserte.  

KORUS-nettverket er i ferd med å utforme en omfangsundersøkelse som skal sendes ut til alle kommunene, og følges opp av de regionale KORUS-ene. Slik skal vi få kartlagt hvordan det oppsøkende feltet ser ut per i dag, som igjen vil legge føringer for veien videre.  

 Både Pedersen og Michalsen er spent på tiden fremover: 
 - Vi gleder oss til å høre om alle erfaringene der ute, og ta fatt på arbeidet med å videreutvikle og samle det oppsøkende fagfeltet!  

I september gjennomføres Gatenær, en egen konferanse for det oppsøkende feltet. Du kan lese mer her.

Om den nasjonale satsingen på det oppsøkende feltet:
  • Målet er å etablere et nasjonalt kompetansemiljø med ansvar for å utvikle faglige føringer for likeverdig og ungdomsvennlige oppsøkende tjenester, systematisk utvikling og implementering av oppsøkende metodikk samt tilrettelegging for nasjonale- og regionale fagnettverk.  
  • Fagfeltet, kommunene og brukerorganisasjoner skal involveres i utviklingen av satsningen, som skal samordnes med Statsforvalternes innsats for å styrke det oppsøkende rusarbeidet i kommunene, herunder fokus på utvikling av digitale tjenestetilbud. 
  • Alle KORUS-ene har fått midler til én stilling hver som skal organisere den regionale innsatsen. KORUS Oslo har blitt tildelt oppgaven om å lede innsatsen nasjonalt. 

Publisert: 27. mai 2024 Av: Anna Opland Stenersen