Rusfaglig Oslostandard er evaluert!

Det er ikke nok å lage gode retningslinjer for å forbedre kvalitet, det er selve gjennomføringen som betyr noe.

KORUS har sett på erfaringene bydelene har gjort seg med å implementere Oslostandarden for rusfaglig arbeid.

Oslostandard rusfaglig arbeid
KORUS har evaluert Oslostandarden.

Oslostandard for rusfaglig arbeid har vært i bruk siden august 2021, og nå har KORUS sett på hvilke erfaringer bydelene har gjort seg med implementeringen.

Livskvalitet er viktig, og det å øke denne for personer med rusproblemer er sentralt i byrådets strategiske plan for rusfeltet. Oslostandarden er en del av dette, og skal være et felles faglig utgangspunkt og sikre god kvalitet og likeverdige tjenester.

Det er gledelig at mange av de anbefalte tiltakene er tatt i bruk.

 • Oppfølgingssamtaler tilbys i alle femten bydeler
 • Tverrfaglig og fleksibel oppfølgingstjeneste tilbys av tolv bydeler
 • Kompetanseutvikling for rustjenestene inngår i bydelenes overordnede strategiske kompetanseplan i tolv bydeler
 • Møteplasser der innbyggere kan bli kjent med naboer og nærmiljø tilbys av elleve bydeler
 • Kriseplaner utarbeides i forkant av overganger i noen saker av elleve bydeler
 • Tett arbeidsrettet oppfølging tilbys i elleve bydeler
 • Erfaringskompetanse og erfaringskonsulenter benyttes i bydelens rusfaglige arbeid i tretten bydeler

Det ser ut til å være forbedringspotensial for arbeidet med noen av tiltakene:

 • Sjekkliste benyttes i noen saker av ni bydeler - bare fem bydeler benytter den systematisk i alle saker
 • Oppsummering og dokumentasjon av hvordan tiltak fungerer gjøres i noen saker av ni bydeler - bare tre bydeler gjør dette systematisk i alle saker
 • Kun av og til det oppfordres til bruk av selvhjelpsgrupper og organisering av brukerorganisasjoner
 • Ti bydeler har ikke gode modeller for samhandling med fastlegene
 • Regelmessige og planlagte samtaler om bruk av rusmidler gjennomføres systematisk i alle saker i seks bydeler, mens respondenter fra elleve bydeler sier at dette kun gjøres med noen brukere
 • Anerkjente kartleggingsverktøy benyttes av åtte bydeler, mens kun to bydeler benytter tilbakemeldingsverktøy systematisk i alle saker
 • Rutiner for systematisk evaluering av alvorlige hendelser og dødsfall er etablert i åtte bydeler.
 • Tjenestemottakere og pårørende inviteres til å delta i å videreutvikle tjenestene av fire bydeler, mens syv bydeler ikke inviterer til dette.

Det er mange gode tilbud og tjenester for personer med rusproblemer i bydelene, samtidig som det systematiske arbeidet med kartlegging, dokumentasjon og tilbakemeldingsverktøy kan forbedres. Det er bare noen få bydeler som bruker disse verktøyene systematisk i alle saker.

Kvaliteten og oppfølgingen av personer med rusproblemer kan da variere mellom ulike bydeler og tjenester. Målet er at brukere får lik og god oppfølging uavhengig av hvor de bor.

- Styringsgruppen for oppfølging av byrådets russtrategi vurderer rapporten som svært nyttig. Den er nå sendt til bydelene, med oppfordring til å gjøre lokale gjennomganger sammen med Kompetansesenter rus Oslo. Det legges også opp til at bydelene peker ut to medarbeidere som skal ha et hovedansvar for implementeringsarbeidet. Nettverksgruppen for ruskonsulenter vil fra høsten også bli brukt som faglig nettverk for disse medarbeiderne, og også som arena for at bydelene kan lære av hverandre.

Stian Biong, fagsjef i Byrådsavdeling for arbeid, inkludering og sosiale tjenester.

Om din bydel ønsker en presentasjon eller mer informasjon, ta kontakt med Anna-Sabina Soggiu

Oslostandard for rusfaglig arbeid

Her finner du både Oslostandarden og evalueringsrapporten.

Publisert: 21. jun. 2023