Vennskap og inkludering på tvers av øysamfunn

At ungdom skal få oppleve trivsel, inkludering og mestring er hovedmålet i folkehelsearbeidet i Værøy kommune. Dette skal skje gjennom deltakelse i felles aktiviteter, i prosjektet «Oss sammen», der også unge fra Røst kommune inviteres til flere av samlingene.

Ungdommer fra Værøy og Røst kommune. Til stede på en folkehelsesamling på Værøy i april, 2024. Foto: Trude Aalmen)
VENNER: Ungdommene på Værøy og Røst har medvirket i utvikling av nye møteplasser. Dette bidrar til nye vennskap. Fra venstre: Elvira Persen, Sofie Karlsen, David Mortensen, Henning Andreassen, Eskild Karlsen, Arian Olsen, Emma Torstensen, Filip Jensen, Ruth Adolfsen, Ludvik Karlsen og Johannes Andreassen. (Foto: Trude Aalmen)

- Vi ønsker å tilby varierte og stabile fritidsaktiviteter, der vi får med oss alle de unge i kommunen. Inkludering står sentralt, og samtidig jobber vi aktivt for å motarbeide ensomhet og utenforskap. Gjennom å tilby ulike aktiviteter forsøker vi å skape en mestringsfølelse hos alle. Det forteller Rita Adolfsen, folkehelsekoordinator i kommunen, som leder prosjektet «Oss sammen».

Arbeidet i Værøy er en del av et nasjonalt program for folkehelse, der det å utvikle nye forebyggende tiltak for barn og unge er hovedmålet. Tiltaket her har fått økonomisk støtte i tre år, mens Røst kommune nylig har blitt deltaker i programmet. Til noen av aktivitetene på Værøy, inviteres også ungdom fra Røst kommune. På denne måten kan ungdommene finne flere likesinnede, og det åpnes for nye vennskap.

Nye møteplasser

- Vår erfaring er at samarbeid på tvers av kommunegrenser har stor verdi. Det bidrar til nye kontakter mellom ungdommene, men også blant oss voksne. Felles aktiviteter skaper nye nettverk mellom oss ansatte, alle som jobber frivillig og i foreldregruppa, fortsetter Adolfsen og understreker;

- Vi vil både tilby nye møteplasser og vi ønsker å synliggjøre de fritidstilbudene vi allerede har. Aktiviteter der ungdommene bygger relasjoner, og som er lett å nå, er det vi ønsker å tilby. Vi tror opplevelsen av felleskap, mestring og nye vennskap vil forebygge utenforskap, sier hun.

Fakta om VÆRØY
 • Værøy er en øykommune i Lofoten i Nordland.
 • Det viktigste næringsgrunnlaget er fiske og videreforedling av fisk.
 • 60 prosent av all lutefisk som selges i Norge produseres på Værøy.
 • Det bor i dag nærmere 683 mennesker i Værøy kommune. 200 av disse er over 60 år, og 152 av innbyggerne er under 19 år.
 • Verken Værøy eller Røst kommune har tidligere deltatt i Ungdata-undersøkelsen, fordi de har hatt for få unge på ungdomstrinnet.
 • I 2025 vil de to kommunene vurdere å delta sammen, slik at en får konkrete resultater på ulike oppvekstforhold.

Konkret på Værøy har kommunen skapt flere lavterskel-tilbud på øya. Eksempler på slike tiltak er fysiske aktiviteter og turer i friluft, felles arrangement på nyttårsaften og St.Hans-aften, egen kantine av og for ungdom, sommerfest og grillturer, og i tillegg turer med overnatting både i og utenfor kommunen. Også i høytider, når mange av de faste tilbudene stopper opp, tilbyr kommunen felles aktiviteter for alle unge. I juleferien arrangeres til og med en egen nissemarsj, der hver enkel ungdom får en personlig hilsen fra nissen på øya, med både pakke og brev.

Forslag fra de unge

Dette er et veldig populært tiltak, der de unge føler seg sett. De unge har selv vært med og foreslått mange av aktivitetene, vi har hatt flere workshop der målgruppen får lagt fram sine ønsker. De har medvirket både når det gjelder prioritering og endringer av tiltak. Noen aktiviteter utføres med og av barn og unge, fortsetter Adolfsen.

Sofie Karlsen fra Røst og Elvira Persen fra Værøy er begge medlemmer av LUT, Lofoten ungdomsting. (Foto: Trude Aalmen)
OSS SAMMEN: Sofie Karlsen fra Røst og Elvira Persen fra Værøy er begge medlemmer av LUT, Lofoten ungdomsting. De mener det er flott å møte ungdommer fra nabo-øya, og har deltatt på flere møter gjennom LUT og i folkehelseprogrammet: - Vi ble kjent på båten for flere år siden, men vi ser at mange av de andre har fått nye venner. (Foto: Trude Aalmen)

I folkehelsearbeidet er kommunen opptatt av å ivareta nye innflyttere til kommunen, mange av dem er ukrainske flyktninger.

-  Vi er i tett dialog med foreldrene, og vi er nøye med å bruke tolk. Vi forsøker å spørre flyktninger og fremmedspråklige direkte, og vi er opptatt av å sikre at informasjonen om ulike aktiviteter og det forebyggende arbeidet blir formidlet på en god måte, fortsetter Adolfsen.

Tar vare på hybelboerne

Når ungdom fra Værøy begynner på videregående skole, flytter de fleste til Bodø, der de bor på hybel. Et av tiltakene i programmet er derfor å samle alle hybelboerne til felles aktivitet i byen. Av og til inviteres alle til en fotballkamp, en konsert eller kino-forestilling, eller bare til et felles kveldsmåltid. Noen ganger kommer de yngre ungdommene fra øya tilreisende, og deltar på de samme aktivitetene.

-   Det å kjenne hverandre før en begynner på VGS, kan være med på å gjøre hybellivet lettere. At vi samler våre ungdommer i Bodø, både de som bor der og de som skal flytte dit snart, betyr mye for ungdommene. De forteller at de opplever å bli inkludert og at dette skaper trygghet, avslutter Rita Adolfsen.

Bilde tatt på fagdag i Værøy kommune, den 30.april: Fra venstre Rita Adolfsen, Værøy, Henriette Kyrrestad, RKBU Nord, Malgorzata Maria Dvorakova, Nordland fylkeskommune. (Foto: Trude Aalmen)
FAGDAG: Lokalt folkehelsearbeid sto på dagsorden på fagdagen i Værøy nylig. Kommunen presenterte sitt arbeid innen folkehelse og plan, og sine lavterskel-tilbud for barn og voksne. Fagdagen var et samarbeid mellom ulike instanser. Fra venstre: Rita Adolfsen, prosjektleder i Værøy, Henriette Kyrrestad, RKBU Nord, Bente Evensen, KORUS nord, og Malgorzata Maria Dvorakova, Nordland fylkeskommune. (Foto: Trude Aalmen)

KORUS nord er sammen med de andre kompetansesentrene i Nord-Norge, veileder for kommunene i deres folkehelsearbeid. De berømmer at Værøy kommune bruker prosjektmidlene til å bygge opp tilbud på fritidsarenaen.

- Det helsefremmende fokuset som Værøy har i programarbeidet kan bidra til at flere barn og unge på øya deltar i fritidsaktiviteter og får oppleve felleskap og mestring. Dette vet vi har betydning i det rusforebyggende arbeidet, sier Bente Evensen, seniorrådgiver ved KORUS nord.

Program for folkehelsearbeid i kommunen
 • Program for folkehelse går over en tiårs-periode, fram til 2027. Helsedirektoratet finansierer satsingen. Fylkeskommunene er prosjekteier og leder arbeidet.
 • Tiltak for barn og unge står sentralt, og målet er forebygging av rusrelaterte og psykiske problemer blant ungdom.
 • Kommunene søker om opptak i programmet ut fra sentrale kriterier, på bakgrunn av sitt utfordringsbilde.
 • Nordland fylkeskommune koordinerer og leder arbeidet i Nordland fylke. 17 av de totalt 41 kommunene i fylket, deltar nå i programmet.
 • Etter halvgått prosjektperiode trekker Værøy kommune fram disse erfaringene: Økt innsats og medvirkning av ungdom, de unge foreslår og utformer nye tiltak, barn og unge er mer informert om aktiviteter som finnes, flere blir inkludert, bedre samarbeid mellom ulike etater og med frivillige organisasjoner, tettere samarbeid med andre kommuner.

Publisert: 6. mai 2024 Av: Trude Aalmen