Mer kunnskap om rus i arbeidslivet

- En slik fagdag skaper absolutt økt bevissthet rundt bruk av rusmidler tilknyttet jobben. Hvis en ikke tør å ta denne diskusjonen, vil det være stort sprik i arbeidstakernes meninger om hvor og når det kan drikkes i jobbrelaterte sammenhenger.

Anita Samuelsen, og Kjell-Dagfinn Engen fra ulike avdelinger på Bardufoss, samt Thomas Normann Hansen, sentralt HVO for Forsvaret.
MER BEVISSTE: Forsvaret var representert med flere hovedverneombud på ulike nivå, både; Anita Samuelsen, og Kjell-Dagfinn Engen fra ulike avdelinger på Bardufoss, samt Thomas Normann Hansen, sentralt HVO for Forsvaret. - Vi har blitt mer bevisste på gråsonene i forhold til rus i arbeidslivet og har også hentet inspirasjon til å jobbe mer aktivt med utvikling av egen ruspolicy, sa Samuelsen. (Foto: Trude Aalmen)

Det sier Anita Samuelsen, som er hovedverneombud (HVO) i Forsvaret på Bardufoss. Hun er en av rundt 35 deltakere på fagdagen om rus i arbeidslivet, som nylig ble arrangert i Narvik, og legger til;

I dag har jeg lært at dersom en tør å ta denne diskusjonen på arbeidsplassen, - og aller helst utvikle noen kjøreregler eller en ruspolicy sammen, så vil det gi mer trygghet og forutsigbarhet for alle ansatte. Dessuten er det viktig at vi har gode interne systemer, slik at vi kan gi tidlig hjelp til ansatte som har et begynnende rusproblem, understreker Samuelsen.

Mange gråsone-situasjoner

Hennes kollega, Kjell-Dagfinn Engen, HVO ved FLO Forsyning i Nord-Norge, er enig:

I løpet av diskusjonene i dag har jeg blitt mye mer bevisst på de mange gråsone-situasjonene som finnes, for eksempel tilknyttet reiser og arrangementer i regi av arbeidsgiver. Verken alle ansatte eller lederne vil være enige om hvor grensen skal gå, både med tanke på når det kan drikkes noe og når det absolutt ikke bør skjenkes alkohol, sier Engen.

Fagdagen ble arrangert etter initiativ fra KORUS nord, i samarbeid med Narvik Bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivssenter, Nordland. Målgruppen var ledere, verneombud, HMS-ansvarlige, Akan-kontakter og fagforeningsrepresentanter innenfor offentlige og private arbeidsplasser i Sør-Troms og nordre Nordland.

Også Forsvarets sentrale HVO, Thomas Normann Hansen, var blant deltakerne.

- Vi vet jo at i de aller fleste av varslingssakene vi har hatt i Forsvaret de siste årene, så har alkohol vært en svært sentral faktor. Derfor er denne fagdagen et svært godt initiativ, og vi tar med oss inspirasjonen herfra til å jobbe videre med temaet i egen organisasjon. Selv om mange enheter allerede har en ruspolicy, så er det nok en forutsetning at vi ofte tar fram denne, og diskuterer den på nytt.

Alkohol og varslingssaker

Jarle Wangen, Akan kompetansesenter i Oslo, viste i sitt innlegg fram ulike digitale verktøy og samtalekort som kan brukes i diskusjonen om de såkalte gråsone-situasjonene. Både regler for julebord og sommerfest var eksempler som deltakerne på fagdagen måtte diskutere.

Foruten flere ansatte fra Forsvaret, var en rekke lokale bedrifter representert på deltakerlista, for eksempel: Kjøpsvik sementvarefabrikk, Agenda, Nav arbeidslivssenter, Nordkraft, Ballangen sjøfarm, i tillegg til verneombud og tillitsvalgte fra kommunene Narvik, Evenes, Harstad og Vågan.

Fokus på rus i arbeidslivet

Øystein Gravrok, nestleder ved KORUS nord, er glad for at interessen for en slik fagdag om rus i arbeidslivet var så stor. Han understreker at dette ikke handler om at det foregår drikking i arbeidstiden.

- Nå er det heldigvis slik at drikking i arbeidstiden er svært uvanlig i Norge. Samtidig er alkohol akseptert og ofte forventet i det som kalles gråsoner mellom arbeid og fritid. Som ellers i samfunnet er det også blant arbeidstakerne ulike holdninger om hvordan alkohol skal benyttes i denne «gråsonen». Dette er noe av det vi ønsker refleksjoner om på samlingene, knyttet til hver enkelt arbeidsplass, sier Gravrok.

Undersøkelser viser likevel at tre av fire arbeidstakere ikke synes det er greit å drikke seg full på sosiale jobb-arrangementer. Samtidig kommer det også fram her at relativt mange mener at alkohol kan bidra til å styrke arbeidsmiljøet. Han viser til at flertallet av de spurte støtter reguleringer som at arbeidsgiver er tilbakeholden med alkoholservering på jobbrelaterte arrangementer. Og nesten alle ønsker retningslinjer for alkoholbruk.

Fagdagen om rus i arbeidslivet var et samarbeid mellom flere aktører: Fra venstre: Jarle Wangen, Akan kompetansesenter, Oslo, Trude Thune, NAV Arbeidslivssenter, Nordland, Øystein Gravrok, KORUS nord, Øystein Flygel, Narvik Bedriftshelsetjeneste, Siv Maude, KORUS nord og gjesteforeleser Espen Jahr; AF Gruppen.
DE SOM STO BAK: Fagdagen om rus i arbeidslivet var et samarbeid mellom flere aktører: Fra venstre: Jarle Wangen, Akan kompetansesenter, Oslo, Trude Thune, NAV Arbeidslivssenter, Nordland, Øystein Gravrok, KORUS nord, Øystein Flygel, Narvik Bedriftshelsetjeneste, Siv Maude, KORUS nord og gjesteforeleser Espen Jahr; AF Gruppen. (Foto: Trude Aalmen)

Stor skadekonto

- Dette er en viktig satsning for oss i KORUS av flere grunner. Vi har dette i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet, men like viktig er det at vi har fått en rekke henvendelser fra ulike arbeidsplasser om å lage et opplegg rundt rusutfordringer i arbeidslivet, fortsetter han.

Gravrok mener det er viktig å se til skadekontoen for alkoholbruk knyttet opp til arbeidslivet. Forskning viser at rusmiddelbruk som foregår på fritiden kan ha konsekvenser for arbeidet til den enkelte, både i form av fravær, lavere arbeidskapasitet, i tillegg til uheldige rykter/renomme for arbeidsplassen.

Et begrep som benyttes i denne sammenheng er gjerne «sykenærvær», der en arbeidstaker kan ha nedsatt arbeidsevne på grunn av «hangover» og i noen tilfeller fordi en kommer bakfull på jobb. Skader på lengre sikt kan knyttes til avhengighet og problemer med å kunne fortsette å være i jobb.

Å snakke om rus

- Det er viktig at arbeidsplassene både har et system for å fange opp de som er i ferd med å utvikle en rusavhengighet, men også at man utvikler klare kjøreregler for de ulike gråsonene som finnes, fortsetter han.

Foruten Gravrok og Steinar Ellefsen, som fokuserte på det forebyggende perspektivet, deltok KORUS nord også med innlegg om rusmidler, avhengighet og det å snakke om rus. Ansvarlige her var psykologspesialist Siv Maude og master i klinisk sykepleie Johanne Punsvik, begge med erfaring fra rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Vårt mål med denne første fagdagen har vært å få en bevissthet om rus i arbeidslivet. Vi ønsket å gi noen tips om hvordan snakke om rus, samt hvordan arbeide med ruspolicy på egen arbeidsplass, forteller Maude.

Ønsker nettverk

Målet med fagdagen var også å invitere de ulike bedriftene og arbeidsplassene til å delta i et regionalt nettverk i Sør-Troms/nordre Nordland, Responsen på dette var positiv.

Foruten om at deltakerne var fornøyde med denne første samlingen, ønsket de gjerne mer kunnskap om dette. Noen ønsket å kunne jobbe i grupper og diskutere tema som spilleavhengighet, medisinbruk som en del av rusutfordring, hvordan utforme en egen ruspolicy, hvordan forebygge selvmord.

De fire ulike organisasjonene som samarbeidet om dette, skal nå evaluere arbeidet. Mye tyder på at det kan bli nye samlinger, med etablering av ett eller flere regionale nettverk der en kan gå lenger inn i ulike diskusjoner og problemstillinger innenfor tematikken rus i arbeidslivet.

Bilde av Espen Jahr
ERFARING: Espen Jahr, HMS-sjef for AF Gruppen snakket om erfaringer med utarbeidelse og oppfølging av ruspolicy i organisasjonen. Den teller over seks tusen ansatte og prosessen har foregått over mange år. – Vi har fokusert mye på sikkerhet, men samtidig har vi sett nødvendigheten av å utvikle gode systemer til å fange opp de som sliter. (Foto: Trude Aalmen)
Publisert: 1. nov. 2023