Siste nytt i rusmiddeltrender.

I dag lanseres vårens Føre Var-rapport i Bergen. Rapporten tar for seg hva som rører seg når det gjelder rusmiddelspesifikke utviklingstrekk og tendenser.

Forsiden av rapporten "Føre Var"

Rapporten presenterer følgende hovedfunn:

Stabil tendens for cannabis

Liten økning i bruk og tilgjengelighet for kokain

Stabil trend når det gjelder benzodiazepiner

Økt trend når det gjelder ketamin

Rusmiddelsituasjonen i Bergen kjennetegnes av at det er en rekke ulike rusmidler tilgjengelige på markedet. Både de tradisjonelle rusmidlene, slik som heroin, cannabis og alkohol, men også “nyere” rusmidler som ketamin, benzodiazepinet Ksalol og “crack kokain” ser ut til å ha fått fotfeste, og da særlig i miljøer som bruker mye og mange rusmidler.

Føre Var Bergen kan fremdeles rapportere om en økende tendens i både bruk og tilgjengelighet på kokain. Det er fremdeles først og fremst innenfor utelivet og unge voksne samt blant rusmiddelavhengige at man finner utstrakt bruk av kokain, det er ikke et ungdomsfenomen. Føre Var rapporterte høsten 2023 om funn av «crack kokain». Bruk av «crack» befester seg denne våren – mange av kildene til Føre Var rapporterer nå at det er mye røyking av «crack» blant de rusmiddelavhengige.

Flere av kildene i Føre Var har over tid gitt uttrykk for at de mange nye og delvis ukjente kombinasjonene av rusmidler hvor gjerne ketamin har vært iblandet har skapt en uoversiktlig situasjon med overdoser, vansker med å gjøre rede for seg og akutt dårlig helsetilstand. 30. mai ble statistikken over narkotikautløste dødsfall for 2023, også kalt overdoser, publisert. Denne viste det høyeste antall registrerte døde i Norge siden 2001, med 363 personer.

I Vestland fylke var det registrert 58 døde, det høyeste antallet siden registreringen startet, mens tallet for Bergen kommune var 36. Dette er både en alvorlig, og ikke minst en tragisk situasjon. EMCDDA varsler at det er grunn til å være bekymret for at syntetiske opioider skal erstatte den forventede heroin-tørken som følge av situasjonen i Afghanistan. Sammen med stadig mer robust organisert kriminelle nettverk som samarbeider på tvers av land, gir dette en pekepinn på noen utfordringer man står overfor. Helsedirektoratet har pr. i dag en ny kommunal veileder i forebygging av overdoser ute til høring.

Veilederen skal erstatte dagens overdosestrategi, og fokuserer bl.a. på viktigheten av at kommunene har en oversikt over rusmiddelsituasjonen i sin kommune, å gjøre brukerutstyr tilgjengelig samt å tilby oppfølging etter en overdose både til den det gjelder og nettverket. Det jobbes også med å etabler et nasjonalt overdosevarslingssystem (OVS). Tallene viser at søkelyset på overdoseforebygging må pågå med full styrke, og at kommunene må ta i bruk virkemidlene som ligger i de statlige føringene.

Trenden rundt ungdoms rusmiddelbruk har vært relativ stabil over tid, men det er kanskje grunn til å sette spørsmålstegn ved om det er tegn til endring? Nøkkelpersoner i skole rapporterer denne gangen om en økt bruk av både alkohol og cannabis, og flere av kildene nevner utfordringer knyttet vaping og kunnskap om både vaping som fenomen og hvilke rusmidler som vapes. Ungdata-tallene støtter opp tendensen om økt bruk av rusmidler i ungdomspopulasjonen.

Rusmiddelbruken er lav i Norge sammenlignet med andre land, dette gjelder også ungdoms rusmiddelbruk. Likevel er det viktig – i lys av det globale bildet – å ha gode metoder og verktøy for å forebygge rusmiddelbruk. Både EMCDDA og FN’s kontor for narkotika og kriminalitet, UNODC, har iverksatt arbeid for å løfte det kunnskapsbaserte rusmiddelforebyggende arbeidet rettet mot ungdom og unge voksne. Det er forventet at regjerningens forebyggings- og behandlingsreform som ventes lansert til høsten tar opp i seg anbefalingene og peker ut retningen for kommunenes arbeid på dette området.

Publisert: 13. jun. 2024 Av: Else Kristin Utne Berg