Øvelseskort og verdikort til motiverende samtaler

KORUS har utarbeidet noen praktiske hjelpemidler til MI-samtaler. Disse består av en film, øvelseskort og verdikort.

Bildet viser MI-kort
Øvelseskort og verdikort

Øvelseskort
Vi har utviklet noen kort som kan brukes til å øve på MI-ferdigheter og holdningssettet i motiverende samtale. Kortene er laget med mål om at disse skal bidra til å holde MI-kunnskap og ferdigheter vedlike, og at det skal være lav terskel for å øve på ferdigheter og reflektere rundt egen praksis. Det er ment som et enkelt hjelpemiddel for å praktisere kollegaveiledning i hverdagen.

Verdikort
Vi har gode erfaringer med å bruke verdikort som et utgangspunkt for motiverende samtale med barn og ungdom. Det er lettere å skape engasjement gjennom bruk av konkrete verktøy. Kortene kan også brukes i samtale med voksne.

Verdikortene kan brukes for å utforske hva som er ungdommens verdier, hva som er viktig og ikke så viktig for dem. Ved å reflektere og utforske dette sammen, kan det være lettere for både hjelper og den enkelte å få innsikt i hva som motiverer ungdommen. Det å oppdage at verdier og handlinger ikke stemmer overens, kan motivere til endring. At barn og ungdom blir bevisste egne positive verdier, kan også gi positiv bekreftelse som kan virke støttende og oppmuntrende.

To kvinner sitter og ser på øvelseskort i MI
Øvelseskortene er fine for å få øvet på MI-ferdigheter.
Film om bruk av MI med ungdom.