Modul 5: Refleksjons-oppgave

Helt på slutten har vi laget en refleksjonsoppgave dere jobbe med.

Refleksjonskasus

Ta utgangspunkt i ditt eget arbeidssted. For 4 mnd. siden flyttet det inn en ungdom som ikke hadde definerte utfordringer med rus ved inntak. Ungdommens nettverk er i en by noen timer unna. Ungdommen har vist tiltagende utfordringer knyttet til aggresjon, avvisning og døgnrytme de siste ukene. Av styrker har institusjonen merket seg god skolefungering, gode kommunikasjonsferdigheter, samt ressurser i slekt og nettverk.

Ungdommen går på skole i nærheten og dere har fått høre over tid fra samarbeidsparter at det er noen elever som bruker rusmidler i skoletiden. Du er har vært usikker på om ungdommen har vært ruset ved hjemkomst ved en anledning, da du opplevde ungdommen som noe sløv og fjern. Noen andre ansatte har også ytret bekymring knyttet til mulig rusmiddelbruk.

Ungdommen har ønske om å flytte på hybel så fort som mulig.

Barneverntjenesten er bekymret for det skolen formidler og utfordrer institusjonen på å finne ut mer om ungdomsmiljøet på skolen og avklare om ungdommen bruker rusmidler.

Spørsmål til refleksjon

  • Hvordan vil du gå frem for å etablere dialog med ungdommen om rus?
  • Hvilken betydning kan ungdommens tidligere opplevelser med voksne ha ifht det å etablere en god relasjon?
  • På hvilken måte kan kunnskap om rusmidler være nyttig i møte med denne ungdommen?
  • Hvorfor er rusens funksjon viktig å ha fokus på? Hvordan kan du tematisere dette med ungdommen?
  • På hvilken måte skiller ungdomshjernen seg fra en voksens hjerne – og hvordan påvirker dette rusmiddelbruk?
  • Hvilke ulike måter kan man screene for rusmiddelbruk på? Hvordan kan du legge til rette for en god kartleggingssamtale?
  • Hvem kan være aktuelle å samarbeide med. Kjenner du til samarbeidsavtaler med aktuelle aktører?