Internt for BUFEAT

Her finner du informasjon og filmer som er ment internt for BUFETAT region vest.

Film 1: Brukerkunnskap og medvirkning

I denne filmen får du møte Fredrik Melander, prosjektleder i Buftetat. Han snakker om viktigheten av brukermedvirkning og går gjennom hva ungdommene er opptatt av når det gjelder rusmiddelbruk. 

Lyst å vite mer?

Rapporten Klokhet om rus fra Forandringsfabrikken inneholder mange viktige tanker og råd fra unge med ruserfaring. Du kan lese og laste ned rapporten her

Film 2: Egenskaper med barna – om relasjon og tillit

I denne filmen møter du Anne Marie Wikander, psykologspesialist i Bufetat. Hun tar opp tema knyttet til relasjon, tillit og tilknytning. Hva skjer med barn som har vansker med tilknytning? 

Lyst å vite mer?

Boken Miljøterapi med barn og unge av Erik Larsen kan du lese mer om her. Har du lyst å vite mer om hans tanker om miljøterapi, kan du lese et intervju med ham her.

Film 3: Samarbeid

Her møter du psykologspesialist Tor Anders Eide. Han snakker om tema knyttet til samarbeid, slik som taushetsplikt og helseansvarligs rolle. Under filmen finner du ressurser knyttet til samarbeid, slik som et rundskriv om samarbeid, informasjon om henvisningsrutiner og retningslinje for helseansvarlig-rollen. 

Lyst å vite mer? 
Rundskriv om samarbeid

Bufetat region vest ønsker å fremheve et viktig rundskriv om samarbeid mellom barnevern-tjenester og psykiske helsetjenester. Ansatte i Bufetat region vest skal være kjent med innholdet i rundskrivet. Her har leder og helseansvarlig en viktig rolle. 

Rundskrivet finner du her.

En liste over aktuelle samarbeidspartnere finner du her

Hvem henviser?

I utgangspunktet er det barnevernleder, fastlege og psykolog som kan henvise ungdom til Bup. Imidlertid er det etablert lokale samarbeidsavtaler mellom hver institusjon og lokal Bup. Her skal det fremkomme hvordan kontakten skal foregå. Det er viktig at ansatte på institusjon kjenner til de lokale samarbeidsavtalene

Helseansvarlig-rollen

I Bufetat skal vi koordinere og samordne våre tjenester med andre sektorer slik at barn, unge og familier opplever en sømløs tjeneste. Alle Bufetats institusjonsenheter har helseansvarlige som skal bidra til å sikre at ungdommen får nødvendig helsehjelp, samt bidra til å sikre at det er hensiktsmessige strukturer og rutiner for samarbeid med aktuelle aktører i ungdommens liv.

Retningslinje for helseansvarlig-rollen finner du her.

Pakkeforløp

Det finnes et beskrevet pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge. Det kan være viktig for helseansvarlige og ledere å  være kjent med dette pakkeforløpet, derfor vedlegges lenke til aktuell side hos Helsedirektoratet. 

Pakkeforløpet finner du her.

 Et kort utdrag fra rundskriv om samarbeid

Vi vet at barn og unge som har behov for barneverntiltak har økt risiko for å utvikle emosjonelle eller atferdsmessige problemer. Forskning viser at barn som mottar hjelp fra barnevernet har høyere forekomst av psykiske vansker enn barn og unge ellers i befolkningen. Når det gjelder barn og unge som bor i institusjon viser en undersøkelse at en stor andel har en eller flere psykiske lidelser. Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester er viktig for at barn og unge med behov for flere tjenester skal få et helhetlig tjenestetilbud. Formålet med rundskrivet er å bidra til å videreutvikle et godt og fleksibelt samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester slik at barn, unge og deres familier får de tjenestene de har behov for. Rundskrivet tar sikte på å avklare tjenestenes ansvar og oppgaver, plikt til å samarbeide og hvilke rettslige rammer som gjelder for samarbeid mellom tjenestene. Med begrepet barneverntjenester menes tjenester som ytes både på kommunalt og statlig nivå. Med begrepet psykiske helsetjenester menes både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern»